is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl het bovengenoemde restitutiestelsel aanbevolen werd, doch het verkrijgen van subsidie verwerpelijk werd geacht. Aan de rapporteerende Commissie werden nog toegevoegd Mr. B. J. Gratama ou Jhr. Mr. A. F. De Savornin Lohman, en aan dezen werd mandaat gegeven, het denkbeeld van restitutie verder te onfcw ikkelen. Hun rapport werd op de verg. van C. N. S., deu 8 .Tuni 187G gehouden , goedgekeurd. De Hoofdcommissie van C. N. S. bracht dit rapport ter kennis van den minister, met eerbiedig verzoek, »dat het ZExc. mocht behagen bij de vervaardiging van het toegezegde wetsontwerp den inhoud van het genoemde rapport in overweging te nemen en in toepassing te brengen."

HOOFDSTUK XLVIII.

H. A. Gerretsen. — Leerplicht. — Wetsontwerpen.

Den 23 Aug. 1873 stierf de heer H. A. Gerretsen. Deze verdienstelijke onderwijzer was den 29 Sept. 1818 te Millingen geboren. Zijne godvreezende ouders waren rijk met kinderen gezegend. Hnbertus Adrianus was hun oudste zoon. Te Tiel, waarheen zijne ouders in zijne jeugd verhuisden, ontving hij zijne eerste opleiding tot onderwijzer van den vierden rang. Na den derden rang te hebben verkregen, kwam hij als secondant op het instituut van den heer De Jong te Nijmegen. Behalve de akte voor den tweeden rang, verwierf hij ook aanteekening voor de Fransche en de Duitsche taal. Later, na de invoering der schoolwet van 1857, toen hij reeds aan het hoofd der Normaalschool stond, werden die aanteekeningen met die voor wiskunde nog vermeerderd. Zeven -jaren lang was hij werkzaam aan het instituut van den heer De Jong. Daarna was hij een half jaar waarnemend hoofdonderwijzer te Tricht. Zijne hoop, dat hij aldaar vast zou worden aangesteld, werd verijdeld, daar in die gemeente oneenighedeu ontstonden over zijne benoeming. Kort daarna huwde hij met Lucretia Conradina De Jong, die hij op het instituut had leeren kennen en liefhebben. Hij werd gouverneur bij mevrouw Wisdom en door deze betrekking kwam hij als van zelf met V. d. Brugghen in aanraking. Een gevolg daarvan was, dat hij eerst gedurende de avonduren zich aan de opleiding der kweekeliugen van