is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oud-Concordia bijeen, om dien dag feestelijk te herdenken. Zoo ooit, dan bleek toen, dat hij enkel vrienden bezat, zoowel in als buiten de stad. Na nog eenigen tijd bij zijne familie te Wamel vertoefd te hebben, keerde hij, kranker dan ooit, naar Nijmegen terug. Op den middag van 23 Aug. 1873 mocht hij, in den ouderdom van 54 jaren, ingaan in de roste zijns Heeren. Aan zijne groeve spraken Dr. Raabe, J. Klein, J. H. F. Gangel en de Directie der School. Eenigen tijd later richtten de ond-kweekelingen bij de zerk, die het stoffelijk overschot van den geliefden leermeester dekt, een steen op, thans beschaduwd door een nederigen treurwilg, waarop deze woorden te lezen staan: »Zalig zijn de dooden, die in den lieer sterven."

Op 1 April 1872 verscheen het eerste nummer vau de Standaard onder redactie van Dr. A. Kuyper. Groens arbeid werd daardoor zeer verlicht. De dagelijksche polemiek kon hij nu aan dat blad overlaten, terwijl hij zich meer aan zijn gelief koosden historischen arbeid kon wijden.

De voorstanders van het openbaar onderwijs ijverden intusschen sterk voor leerplicht. Eene commissie, door het Nederlandsch Schoolverbond benoemd, besprak o. a. ook de gemoedsbezwaren tegen leerplicht en zei er van: »dat het algemeen belang niet mag opgeofferd worden aan gemoedsbezwaren, hoewel dan ook van een talrijk en zeer belangrijk deel der natie." En Kappeyne van de Coppello deed in zijne gedenkwaardige rede van 8 Dec. 1874 de woorden hooren: »zegt men: «Indien gij dat wilt, (leerplicht, in verband met eene onderwijswet, zooals spreker die verlangde) indien gij dat wilt, onderdrukt gij de minderheid," - dan zou ik bijna zeggen: «Welnu, dan moet die minderheid maar worden onderdrukt, want dan is zij de vlieg, die de gansche zalf bederft, en heeft zij in onze maatschappij geen recht van bestaan." In edele verontwaardiging werd hier terecht op geantwoord: »Neem dan ook uit het wapenschild der Nederlanden weg den Leeuw, het beeld der fierste vrijheid, en stel er voor in stede den Adelaar met het lam in de klauwen, beeld der tirannie."

Van liberale zijde was geen recht te verwachten. Zoo stelde Dr. A. Kuyper den 14 Dec. 1875 in de Tweede Kamer voor, om 30.000 gld. uit te trekken voor toelagen aan hoofdonderwijzers, niet van overheidswege bezoldigd, voor de opleiding van kweekelingen, die eene akte van hulponderwijzer verkregen. Zelfs liberale dagbladen achtten •dit amendement onschuldig en kenden daaraan eene nuttige strekking