is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven Nota, waarbij hij »èn het streven naar splitsing der openbare school èn, zonder uitstel, als eisch en recht van geweten, vrijheid van hijzonder onderwijs verlangde."

In 1841 was een adres aan de Synode gezonden, onderteekend door I >s. B. Moorrees eu tneer dan 8000 leden der Herv. Kerk, waarin gevraagd werd herstel van het eedsformulier voor predikanten en handhaving van de leer des Bijbels, zooals die in de drie formulieren was omschreven. De Synode wees dit adres van de hand. In 1842 was Groen een van de «zeven Haagsche heeren", die eveneens een Adres aan de Algemeene Synode der Herv. Kerk zonden over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. Da Costa wilde dit adres niet teekenen, daar hij geen heil verwachtte van het handhaven der formulieren en meende, alleen van evangelieprediking kerkherstel te kunnen hopen. Dit sprak hij uit in een geschrift, onder den titel Rekenschap van gevoelens, waardoor hij de actie van Groen en de zijnen brak en de Synode, reeds door goedgeleide agitatie in het nauw gebracht, weer vrij spel kreeg.

Deelde Groen in zijne Archives de vruchten van zijn veeljarigen arbeid, aan het Huisarchief van Oranje besteed, aan de geleerde wereld mee, in zijn Handboek der Geschiedenis van het Vaderland deed hij dat aan het Xederlandsche volk. Dit Handboek verscheen van 1841—1846. In 1874 verscheen de 4e druk er van.

In den winter van 1845 tot 1840 hield Groen eene reeks van historische voorlezingen voor een kleinen kring van vrienden, welke voorlezingen later onderden titel van Ongeloof en Revolutie zijn uitgegeven. In het maandschrift de Vereeniging plaatste hij een achttal vertoogen, die in 1848 onder den titel Het recht der Hervormde Gezindheid het licht zagen, » Onder het stormgeloei van 1848" schreef hij zijn Vrijheid, gelijkheid en Broederschap, dat in 1871 »als aandenken aan de Christelijke onderwijzers geschonken en voor 't eerst afzonderlijk in den handel werd gebracht." In zijn in 1849 uitgegeven Grondsiretsherziening en Eensgezindheid, bestaande uit een 8-tal elkaar opvolgende brochures, beoordeelde Groen uitvoerig de Grondwetsherziening van 1848.

Den 1 Juli 1850 nam Groen de redactie van een reeds bestaand dagblad de Nederlander over, dat hij echter den 28 Juni 1855, evenals in 1832 zijne Ned. Gedachten, wegens gebrek aan deelneming moest