is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staken. Artikels uit de laatste 15 nummers werden in 1845 afzonderlijk uitgegeven onder den titel Narede van vijfjarigen strijd.

Een grievende teleurstelling was het voor Groen, dat zijn vriend V. d. Brugghen, zoodra deze minister werd, zijn zijde verliet en in 1857 een schoolwet tot stand bracht, zooals die noch door het volk, noch door den Koning werd begeerd. Behalve in 1840, was Groen lid der Tweede Kamer geweest van 1849—1854 en thans weer van 1855—1857. Toen den 20 Juli 1857 de fatale schoolwet werd aangenomen, legde Groen zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer in begrijpelijke verontwaardiging neder en verantwoordde zich over dit zijn doen in zijn Open brief aan de kiesvereeniging »Nederland en Oranje'''' te Leiden.

HOOFDSTUK L.

Mr. Guillaume Groen van Prinsterer. (1857—1876).

(Vervolg).

Ds. J. P. Trottet, sedert 1858 predikant bij de Waalsche gemeente te 's-Gravenhage, schreef den 25 October 1859 een artikel in een Zwitsersch blad over de toestanden op godsdienstig gebied in Nederland. Groen oordeelde, dat de buitenlandsche vrienden daarin niet goed werden ingelicht, en gaf daarom in 1860 uit, zijn Le parti Anti-Révolutionnaire et Confessionnel dans Vèglise Reformie des PagsBas, waarin hij zich over de verhoudingen en toestanden in ons vaderland duidelijk en eenvoudig uitdrukte.

Den 30 Oct. 1860 was de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs opgericht. Groen had eerst geaarzeld tot haar toe te treden. Toen hij evenwel zich bij haar aansloot, streed hij ook tot zijn dood toe trouw voor haar en was haar invloedrijkste en ijverigste voorstander. Hij beschouwde het zich te midden van velerlei beproeving en teleurstelling als de grootste eer, dat hij haar eere-voorzitter was. Terstond bij de oprichting stelde hij reeds een som van 3000 gld. ter harer beschikking.

Door bemiddeling van den Groninger hoogleeraar 0. Star Xuman was Groen in 1848 met Dr. Friedrich Julius Stahl, professor te Berlijn, in aanraking gekomen, die later op hem een overwegenden invloed heeft uitgeoefend, zoodat Groen zich dan ook zijn «dankbaren kwee-