is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215

Weven. Het allerlaatst had hij in zijn Christelijk-historisch Testament ■de woorden laten drukken:

Het Lam, voor ons op aard geslacht,

Is eeuwig waard te ontvangen De wijsheid, rijkdom, eer en kracht En dankbre lofgezangen,

en onder de laatste verzen van Opeub. \ II schreef hij met stervende vingeren :

Amen, Jezus Christus, Amen.

Toen men niets meer van hem dacht te hooren, vernam men op eens de woorden van zijne legerstede: «Christus is mijn kracht, Hij is mijn troost, — Hij is mijn hoop. Een kroon! — een kroon! een kroon op mijn graf."

Groen was een groot man. Wat vanwege de 1 runden der Waarheid aan zijn groeve getuigd werd, «dat hij geweest is een man, edel en voortreffelijk en getrouw in zijne Belijdenis aan de leer der Hervormde Kerk, dat hij een goeden strijd gestreden heeft in s lands vertegenwoordiging voor de rechten der Kerk en voor de vrijheid van onderwijs en geweten, dat hij talloos velen in den lande geleerd en gesticht heeft door zijne geschriften, dat hij duizenden aan zich verbonden heeft door zijne weldaden en door zijn woord en wandel, is niets andere dan een getrouwe schildering van geheel zijn leven. Steeds had men hem uitgesloten uit allerlei ambten en eereposten, niet alleen in het algemeen landsbeheer, maar ook in het bestuur van de stad zijner inwoning. Velerlei smaad en schimp was zijn deel geworden. Door velen niet begrepen, was de hoofdgedachte zijner werkzaamheid, niet aan zijne wederpartijders alleen, maar ook aan velen onder zijne vrienden, aan sommigen zijner uitnemendste geloofsgenooten, onbekend gebleven. Het tragische speelt in zijn le\en een hoofdrol. Thans echter was zijn strijd volstreden en de kroon des levens voorzeker zijn deel geworden. In den morgen van 23 Mei werd zijn stoffelijk omhulsel op de begraafplaats Ier Navolging te Scheveningen aan de aarde toebetrouwd. Zijn trouwe gade, die hem steeds zoo ijverig in zijn moeilijken arbeid had bijgestaan en met recht de «secretaris van haren man" werd genoemd, volgde hem den 14 Maart 1879 in het graf.