is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE TIJDPEEK. (1876—1897.)

HOOFDSTUK LI.

Dr. A. Kuyper.

Zoo was dan de woordvoerder der Chr.-Historische partij, de door allen geëerde Mr. Groen van Prinsterer, de man, die 40 jaren lang door woord en daad de zaak van het Chr. onderwijs had verdedigd, niet meer. Doch reeds in 1872 had de groote staatsman en historieschrijver in Dr. A. Kuyper den naar het hem toescheen providentieel aangewezen leider der Anti-revolutionnaire partij begroet, die dan ook werkelijk na 1876 als opvolger van Groen optrad.

Dr. Abraham Kuyper werd den 29 Oct. 1837 te Maassluis geboren, waar zijn vader predikant was. Zijne ouders waren Jan Hendrik Kuyper en Henriette Huber, eene afstammelinge van een Zwitsersch geslacht. Als men den knaap gevraagd had, wat hij worden wilde, zou hij het sprekend oog gericht hebben naar de zee. Die groote, golvende vlakte trok hem aan. Daar te dobberen, niet de onstuimige golven te worstelen, het zou zijn lust en zijn leven zijn. Echter zeeman, in den eigenlijken zin van het woord zou hij niet worden. In 1849 nam zijn vader een beroep naar Middelburg aan. Yan 1849—1855 volgde de veelbelovende zoon de lessen aan het gymnasium te Leiden, tot hij den 14 Juli 1855 als student in de letteren en de godgeleerdheid aan de universiteit in die stad werd ingeschreven. Koeping voor predikant voelde hij destijds echter niet, zoodat hij meer de letteren dan de theologie beoefende en hij vooral in aanraking kwam met prof. De Vries, van wien hij later nog met dankbaarheid gewaagde. Op godgeleerd terrein erkende hij prof. Scholten als zijn leidsman. De theologische faculteit der universiteit te Groningen schreef in dien tijd eene prijsvraag uit over het kerkelijk vraagstuk ten dage van Calvijn en a Lasco. Op aandrang van prof. De Vries besloot Dr. Kuyper die te beantwoorden. Ongelukkig voor hem kon hij de werken van ii Lasco noch in de universiteitsbibliotheken te Leiden, Utrecht en Groningen, noch in de groote buitenlandsehe boekerijen vinden, totdat eindelijk, geheel tegen zijne verwachting, de vader van Prof. De Vries, toen ter tijd predikant te Haarlem, hem er aan hielp. Hij erkende hierin de machtige hand Gods. In zijne Confidentie schreef hij hier-