is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel van den Staat als van de Kerk en op den grondslag der gereformeerde belijdenis, werd met een gunstigen uitslag bekroond en den 20 Oct. 1880 werd de vrije universiteit op gereformeerden grondslag gesticht. Met Dr. Bronsveld werd Dr. Kuyper in een hevigen strijd gewikkeld, daar de eerste aan particulieren het recht ontzegde, hoogescholen te stichten en hooger onderwijs z. i. slechts van den Staat of van de Kerk mocht uitgaan.

Wat Dr.. K. gedaan heeft tot verhindering van de wet op het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 en het daartoe beproefde volkspetitionnement, waaruit de Unie ontstond, zullen wij later breedvoeriger moeten bespreken.

Reeds toen Dr. K. student was, ontstond bij hem, vooral ook door de lezing van The Heir of Redclyffe, het verlangen naar eene Kerk, »die haren leden ten moeder kon zijn," zooals hij op blz. 48 van zijne Confidentie het uitdrukt. Ter zelfder plaatse zegt hij: >;Eene moeder, die van der jeugd af onze schreden leidt, het werd het heimwee, het werd de dorst mijns levens." Naar de verwezenlijking van zijn ideaal ijverde hij met buitengewoon talent en zeldzame werkkracht. Onder zijne leiding kwamen den 11 April 1883 op uitnoodiging van de Amsterdiiuische Kerk gecommitteerden uit onderscheidene gemeenten in het gebouw »Frascati" te Amsterdam saam, waar besloten werd, dat in de aldaar vertegenwoordigde gemeenten alleen gereformeerde predikanten zouden worden toegelaten; dat het kerkverband van 1816 verbroken moest worden, wanneer het belette, dat Jezus als Koning in Zijne Kerk werd geëerd en dat, mocht het uit die oorzaak tot eene botsing met de kerkelijke besturen komen, de gereformeerden, gelijk in de 17e eeuw was geschied, als doleerende Kerk zouden moeten optreden.

De vooruitgeziene botsing zou weldra plaats hebben. In 1885 wenschten de leerlingen van drie moderne predikanten te Amsterdam van den kerkeraad aldaar attesten van zedelijk gedrag, oir in eene naburige gemeente als lidmaat te worden aangenomen. De kerkeraad meende deze attesten voor zulk een doel niet te mogen afgeven, tenzij bleek, dat niet eene belijdenis van ongeloof bedoeld werd. Een conflict voorziende, werd door den kerkeraad den 7 Dec. 1885 met eene meerderheid van 80 stemmen art. 41 aan het reglement voor de kerkelijke Commissie van beheer toegevoegd, waarbij bepaald werd, dat de Commissie voortgaan moest den oorspronkelijken kerke-