is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertegenwoordigers, de H.H. V. d. Berch van Heemstede, Scliimnielpenninck van der Oye, Kuvper, v. Wassenaar van Catwijck, Teding van Berkhout, jK. Mackay, Van Asch van Wijck en Van Heemstra werd reeds bij het onderzoek in de sectiën een collectieve nota ingediend, waarbij op ernstige eu waardige wijze «voorziening van het zedelijk belang van de vrijheid van consciëntie en staatsrechterlijke gelijkheid" voor de twee soorten van onderwijs verlangd werd. Zonder loslating van het beginsel van restitutie, in de algemeene vergadering der Vereen, v. C. N. S. aanvaard, bracht men zijne eischen tot een minimum terug in het volgende voorstel: »Als nieuw art. 1 zouden wij wenschen in de wet de volgende bepaling in te lasschen: »De zorg der overheid voor het lager onderwijs strekt zich uit tot: ijl", de bevordering van de opleiding van het onderwijzend personeel ;

»2". de uitreiking van de verlofakten tot het geven van ouderwijs; »3". de uitbetaling van eene vaste jaarwedde van rijkswege aan alle onderwijzers, volgens bij de wet vast te stellen regelen;

»4". de toekenning van pensioen aan alle onderwijzers, eveneens naar bij de wet vast te stellen regelen;

»5". het houden door de gemeente van scholen, zitplaatsen opleverend voor alle kinderen, wier ouders of voogden openbaar onderwijs voor hen begeeren ;

»6". het houden van toezicht op het onderwijs."

De heer De Jonge, die tijdens het indienen der nota door krankheid was verhinderd geworden, tegenwoordig te zijn, verklaarde later openlijk met haren inhoud volkomen in te stemmen. De heer Bichon van IJsselmonde meende eene afzonderlijke nota te moeten indienen, die, ofschoon in vorm en inhoud onderscheiden, toch in hoofdzaak hetzelfde, nl. vrijheid van onderwijs en eerbiediging van de rechten der consciëntie bedoelde. Aan het slot zijner nota zeide hij, dat eene bevredigende oplossing der onderwijskwestie zeer wel »zou kunnen worden gevonden, althans beproefd, door splitsing der openbare volksschool naar de godsdienstige gezindheden in gemeenten van meer talrijke bevolking en in andere gemeenten door facultatieve toekenning van financiëele ondersteuning van overheidswege aan bijzondere scholen."

Het wetsvoorstel-Heemskerk kon ook bij de liberale en radicale pirtij geen genade vinden. Deze meenden, dat liet nog te veel vrijheid liet en niet ver genoeg ging.