is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Baron van Dedem van den Berg, G. F. Baron van Asbeck, Prof. 8. van Velzen, Mr. J. H. Graaf van Rechteren van Appeltern, C. J. de Bordes, Mr. A. W. van Beeck Calkoen, Mr. B. J. L. Baron de Geer van Jutfaas, Th. Sanders Jr., W. Ilovy, Mr. G. H. de Marez Ovens, K. T. Baron van Lynden, J. Voorhoeve H.Czn., Jhr. Mr. Poinpe van Meerdervoort, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, A. den Dekker, N. M. Feringa, M. Noordtzij, A. Meyer, Ds. P. van Son, A. F. Mever, J. A. Wormser, Ds. H. Beuker, B. H. Blankenberg Sr., en J. W. Hartgerink. De adressen, verzameld in 14 foliodeelen, gelegd in even zoovele portefeuilles, welke tot opschrift droegen : Smeekschrift aan den Koning oin eene school met den Bijbel, waren door de Commissie voor het Volkspetitionnement den 1 Aug. naar Apeldoorn, ten huize van Ds. Jorissen, verzonden.

Den 2 Aug. te 4 uur 52 keerde Z. M. de Koning van een buitenlandsche reis per gewonen trein te Apeldoorn terug. Op den avond van dien dag vergaderde de deputatie ten huize van Ds. Jorissen. Men besloot, Zaterdagmorgen te 8 uur audiëntie te vragen. Z. M. deed berichten, dat hij de deputatie te 2 uur des nam. op het paleis zou ontvangen. Op dien tijd kwam men dan ook ten paleize, uitgenomen de heeren W. H. Baron van Sytsema, Baron van Asbeck en Mr. B. J. L. Baron de Geer van Jutfaas, die verhindering hadden gekregen. Men werd ontvangen in de sblauwe kamer". De Koning luisterde met aandacht en meermalen met blijken van instemming naar de aanspraak, eerst van Ds. van Son, daarna naar die van den Voorzitter .Rir. Mr. Elout van Soeterwoude. Het antwoord des Konings was hartelijk en sympathiek. Het besloot met een «Leve Nederland !" dat door de deputatie met een »Leve de Koning, leve Oranje!" werd beantwoord. Prof. van Velzen dankte den Koning voor de vriendelijke ontvangst en toen verliet de deputatie het Loo en begaf zich weder naar de woning van Ds. Jorissen, waar Ds. van Son voorging in een dankgebed tot God, die tot hiertoe alles zoo wel gemaakt had. De voorzitter der deputatie, Jhr. Mr. Elout van Soeterwoude, werd door /. M. den Koning dien dag aan tafel genoodigd.

In de dMemorie ter adstructie van het Smeekschrift" werd, ter oplossing der schoolkwestie gewezen op de volgende zes stelsels:

1". »Splitsing der openbare school naar gelang van de godsdienstige gezindheid of overtuiging der schoolgaande kinderen.'" (Facultatieve