is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid, doch werd niet aanbevolen, »daar dit voorstel hoogstens tegemoetkoming aan de bestaande bezwaren, geen wegneming van grieven en allerminst een oplossing van de hangende quaestie bedoelen kan."

De vijf eerstgenoemde stelsels werden dus aanbevolen, omdat ze de belijders zoowel als de niet belijders op voet van gelijkheid plaatsten. En indien ze nog ongelijkheid overlieten, dan zou deze den niet-belijders eerder ten goede komen dan den belijders.

Het verschil tusschen het eerste stelsel en de 5 andere bestaat hierin, dat bij facultatieve splitsing de oprichting en instandhouding van scholen geheel in de handen der Overheid blijft en de behoefte aan bijzonder onderwijs zich slechts bij uitzondering, en dan meest om verschil van maatschappelijken stand, zou voordoen, terwijl bij de andere stelsels de burgerij naast de Overheid handelend optreedt en door eigen initiatief de taak der regeering poogt te verrichten.

HOOFDSTUK LVII.

Kappeyne's Rapport en Elout's antwoord. — De Koninklijke onderteekening. — Het Pensioenfonds sjohannes".

Xaar aanleiding van het smeekschrift en de adressen in zake de wetsvoordracht tot regeling van het lager onderwijs, den Koning aangeboden, bracht de minister van Binnenlandsche Zaken (Kappeyne) den 13 Aug. 1878 aan Z. M. een rapport uit, waarin het volkspetitionnement gekwalificeerd werd als een zuiver staatkundige demonstratie, lang van te voren bedacht en voorbereid, waardoor men den Koning in weerspraak met de volksvertegenwoordiging poogde te brengen. Maar nog gevaarlijker, meende Kappeyne, was de ware strekking van het zeggen der adressanten, dat zij voor hunne kinderen recht hebben op eene school met den Bijbel, doch dat deze alleen voor de rijken en niet voor de armen verkrijgbaar is. «Wat verlangen de adressanten?" vroeg de minister. En zijn antwoord was, dat hunne begeerte, «gelijk die in het smeekschrift omschreven wordt, slechts door eene openbare school met den Bijbel te bevredigen is, naardien het van het bijzonder onderwijs altijd waar zal blijven, dat het