is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Gedeputeerde Staten, den districts-schoolopziener gehoord." De kerkelijke fondsen der Hervormden leverden immers in vele gemeenten eene zoo ruime bijdrage aan de openbare school, dat het niet verwacht mocht worden, dat Gedeputeerde Staten deze zouden afwijzen, zoo ze werd aangeboden, gelijk dan ook tot nog toe niet is geschied.

Alles te zamen genomen mocht men gerust zeggen, dat de wetKappeyne belemmerend was voor de uitoefening der Christelijke plichtsbetrachting in zake de opvoeding en het onderwijs der kinderen en ons niet gaf de vrijheid van onderwijs, door de grondwet gewild. Zij deed alzoo te kort aan de rechten en vrijheden van het Nederlandsche volk.

Gelukkig was het evenwel, dat het Xederlandsche volk meer en meer tot het bewustzijn kwam, dat op het gebied der wetgeving voor de hoogere belangen der natie niets te wachten was; dat men het er beslist op toelegde, om het aankomend geslacht in anti-Christelijken geest op te kweeken. Een bijzonder lichtpunt, een moedgevend verschijnsel was het b.v. in dezen tijd, dat de Ned. Herv. Kerk meer en meer belangstelling toonde in de zaak van het Chr. onderwijs; het is waar, wel niet in den reglementairen vorm en bestuur dier Kerk, maar toch bij de afzonderlijke gemeenten met hare leeraren. Yele scholen toch werden door kerkvoogdij of uit diaconiefondsen ondersteund en, waar dit niet mogelijk was, kwam men toch door het houden van kerkelijke collecten te hulp. De Hoofdcommissie der Yereen. voor C. N. S. trachtte deze belangstelling meer en meer op te wekken en richtte daarom eene circulaire aan de Kerkeraden der Ned. Herv. Gemeenten, die het volkspetitionnement gesteund hebben. In deze circulaire werd gezegd: »De Koning, hoezeer «doordrongen van het gewicht der zaak," voorgelicht door een rapport van den minister Kappeyne, dat hier niet nader behoeft gekwalificeerd te worden, heeft aan de bede van honderdduizenden in den lande, heeft ook aan het eerbiedig verzoek der Kerkeraden geen gevolg gegeven. De nieuwe wet op het onderwijs is geteekend en zal eerlang ingevoerd worden. Dat daardoor de financiëele druk der Chr. school nog aanmerkelijk verzwaard zal worden, is niet te betwijfelen. Meerdere en grootere offers worden vereischt." Verder verzocht de Hoofdcommissie deze Kerkeraden, zoo in hunne gemeenten nog geen Chr. scholen bestonden, het initiatief te willen nemen tot het op-