is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten aannemen en in zoodanig onderling verband te zetten, dat ze, zoo dikwijle de belangen van »de School met den Bijbel" dit vereischen, onverwijld dienst kunnen doen.

»Zij onthoudt zich van alles, wat niet in onmiddellijk verband met het onderwijs staat.

»Art. 2. De Locale Comité's, die opgetreden zijn of nog zullen optreden, hebben elk voor zich een vrij en zelfstandig bestaan en zijn slechts foederatief (bondgenootschappelijk) door de Unie vereenigd.

»Door een Locaaal-Comité wordt verstaan de gezamenlijke petitionnarissen en adhaerenten in eene gemeente, die aan de AugustusCollecte bijdragen.

»Petitionn-arissen zijn zij, wier namen onder het smeekschrift staan.

■»Adhaerenten zijn zij, die later van hunne instemming met de in het smeekschrift uitgedrukte beginselen hebben doen blijken.

»Twee of meer gemeenten kannen zich tot één Locaal-Comité vereenigen."

De Unie bleek al spoedig niet ongezegend te werken, want op vele plaatsen werd door haren invloed eene school met den Bijbel opgericht, of de stichting er van voorbereid. Dit gunstig gevolg had ze voor een goed deel daaraan te danken, dat.ze in verschillende plaatsen jaarlijks voordrachten liet houden, tot vermeerdering van de belangstelling in en tot bepleiting van het goed recht van het Christelijk onderwijs (Unie-redenen). Daardoor vermocht zij veel te doen ter verlevendiging der liefde voor de Chr. school onder het volk. Als de Unie van graaf Jan van Nassau zocht ze het kwade te weren en het goede te verwerven. Hare collecten brachten in de eerste jaren telkens meer dan eene ton gouds op. Een gevierd Unie-redenaar was Ds. H. Pierson, van Zetten.

HOOFDSTUK LX.

Hendrik Jan van Lummel.

Den 18 September 1877 overleed Hendrik Jan van Lummel, in leven Chr. hoofdonderwijzer te Utrecht. Deze zoo geachte, bij velen beminde, zoo bij uitstek bekwame en rusteloos arbeidende man werd den 19 Nov. 1815 te Amersfoort geboren. Zijn eerste onderwijs ontving hij van den heer Versloot, hoofdonderwijzer aan de departe-