is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Monster. In 1830 gaf hij gehoor aan de roepstem des Konings en trad luj als vrijwilliger in den dienst des vaderlands. Bij de jagers ingedeeld, mocht hij een werkzaam aandeel nemen aan de overwinningen, door ons op de Belgen behaald. Twee jaren lang betoonde hij een goed soldaat te zijn. doch verzocht en verkreeg toen eervol ontslag uit 's lands dienst. Hij zocht nu weer eene betrekking bij het onderwijs en werd weldra als ondermeester te Neede aangesteld. Met verdubbelden ijver legde hij zich thans op de studie toe en bracht het spoedig tot onderwijzer van den 2*>i rang. In 1839 werd hij benoemd tot hoofd der openbare school te Valburg en het is in deze betrekking geweest, dat hij zooveel voor het Chr. onderwijs heeft gedaan. Meer dan eens werd hem een schitterende betrekking in een groote stad aangeboden, doch hij verkoos het rustige leven op het platte and boven het drukke gewoel der steden en sloeg daarom al dergelijke aanbiedingeu af. Van 1854 af onderhield hij met Mi. Gioen van Prinsterer eene onafgebroken correspondentie en werd meer en meer niet alleen een vriend, maar zelfs een raadsman van dezen voortreffelijken geleerde, met wien hij door middel van het Nederlandsrh Schoolblad zoo ongezocht in aanraking was gekomen. Talrijke artikelen plaatste hij in de eerste jaargangen van de Wekker en de Boekzaal der geleerde wereld. In vereeniging met zijn vriend .T. H. Veenendaal te Herveld schreef hij een Landhuishoudelijk rekenboek, geschikt voor de lagere scholen ten platten lande, welk uitnemend werkje door de afd. Nijmegen van de Geldersche maatschappij van Landbouw zelfs met goud werd bekroond. Voortreffelijk pleitbezorger als hij was, bleef hij in het voeren van polemiek voor het Christelijk onderwijs onovertroffen. Dat toonde hij als hoofd- of mede-redacteur van het Ned, Schoolblad, de Ned. Paedagoog (tijdschr. voor gevestigde en aank. onderwijzers), het Maandschrift voor Chr. opvoeding in school en huisen van de Hoop des Vaderlands. Hij schreef verder eene uitgebreide Geschiedenis des Vaderlands, onderscheidene voortreffelijke geschriften over de geschiedenis van het Chr. onderwijs en zooveel andere weiken meer, vooral van historisch-paedagogischen aard, die alle een blijvende waarde bezitten en onder de vrienden van de Chr. school voorzeker in gezegend aandenken zullen blijven.

Inzonderheid op het terrein der schoolwetgeving heeft Van Otterloo zich naam verworven. Groen wist hem vooral hier te waardeeren. Van de conservatieve vrienden had Groen allerlei smartelijke erva-