is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een belichaamd program en een duidelijk protest zijn. I)r. Kuyper tegen de politiek der meegaandheid; Van Otterloo tegen de ontchristelijking der school; Keuchenius tegen de steeds voortdurende lofspraak over het in 1866 tot stand gekomen Kabinet, van welks formatie de wederopfleuring der liberale partij en de bestendiging der

schoolwet dagteekent."

Had Van Otterloo reeds vroeger uitgegeven zijn: De lagere schoot in hare verhouding tot Huisgezin, Kerk en Staat, later schreef hij als verv<4fg er op zijne Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie. (2 dln).

WasT het Van Otterloo niet vergund, in de Kamer de zaak van het Chr. onderwijs te bepleiten, daarbuiten deed hij het met het klimmen zijner jaren met steeds meer helderheid van geest en vuriger liefde en wie zich met hem in het strijdperk wilde begeven, moest welbehagen ten ijs komen. In 1879, na 40jarigen diensttijd, vroeg hij eervol ontslag uit zijn ambt aan. Een lange tijd van rust was voor hem niet weggelegd. Hij werd door een hevige ongesteldheid aangetast, waardoor zijn sterk gestel in korten tijd gesloopt werd. Door liet overlijden zijner geliefde vrouw werd hij daarbij nog diep getroffen. Hij ging nu bij zijne dochter inwonen, doch de maand van zijn vertrek uit Valburg was tevens die van zijnen dood. Hij overleed den 18 Sept. 1880 in zijn Heer en Heiland.

HOOFDSTUK LXII.

Een jubileum.

De 26e algem. verg. der Vereen, v. Chr. onderwijzers en onderwijzeressen, den 5 en 6 Juni 1879 te Utrecht gehouden, kenmerkte zich door feestvreugde. Op die vergadering vierde men gedachtenis van het 25-jarig bestaan dier Vereeniging. Het Hoofdbestuur had de leden in de grijze bisschopsstad samengeroepen, omdat die stad voor 25 jaren de wieg en jaren lang ook de bakermat der Vereeniging was. Men kwam te zamen in den prachtigen tuin van Buitenlust in de Maliebaan, waar een ruime feestzaal, met groen en vlaggen versierd, waartusschen de jaartallen 1854 en 1879 in groote cijfers prijkten, in gereedheid was gebracht. Men had voor deze gelegenheid opzettelijk vervaardigd en gedrukt, onder toezicht en medewerking van den heer J. C. de Puy, H. d. Chr. school te Scxbierum,