is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de avoudbijeenkomst van den eersten dag bood de Yereeniging aan den heer Meyerbij monde van het eere-lid H. J. Lemkes een stoffelijk blijk van liefde en waardeering aan. De heer Lemkes zeide:

»Wij wisten niets gepasters voor n uit te denken, dan deze symbolen van den arbeid en van de rust.

»Deze schrijftafel roept u toe: >Jk moet werken, zoolang het dag is.

»Deze stoel zegt u : »Er blijft dan eene rust over voor het volk Gods.

„Dit Album verkondigt u, dat er nog zijn, die uw werk op prijs stellen en die u de rust niet misgunnen."

Aan deze geschenken waren nog toegevoegd een inktkoker en de dichtwerken van Da Costa en Beets.

Den tweeden dag wenschte eene Commissie van de regenten der Diaconiescholen te Utrecht, bestaande uit de H. H. Mr. A. R. Jalck, Ds. De Koe en Ds. Duval Slothouwer de vergadering geluk met dezen feestdag en de Vereeniging met hare uitbreiding, terwijl Mr. A. R. Falck nog tevens een heilwensch aan de vergadering uitbracht namens het Bestuur der Marnix-Stichting.

Tweehonderd der aanwezigen begaven zich op dien dag gezamenlijk per Oosterspoor naar Baarn en Soestdijk, om te genieten \ande schoone natuur in de omstreken. Te 8 ure 's avonds werd eene openbare vergaderiug gehouden in de Domkerk, waarbij Ds. H. Pierson van Zetten op verzoek van het Hoofdbestuur de leiding op zich had genomen, terwijl de beroemde organist der kerk, de heer Richard Hol, welwillend het gezang der vergadering door zijn orgelspel begeleidde. De feestredenaar sprak naar aanleiding van Rom. 11 : 36: »Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen," schoone en toepasselijke woorden.

Ka ook den 7 Juni vergaderd te zijn, scheidden de feestvierenden onder dankzegging aan den Heere.

HOOFDSTUK LXIII.

Geen Inspecteur.—J. Voorhoeve H.Czn. — Normaalschool te Franeker. — Verbeterd schooltoezicht. — Nog eene „Boekenlijst".

Op de algem. verg. der vereen, v. 0. N. S., in 18G7, onder leiding van den eere-voorzitter Gr. v. Prinsterer te Leeuwarden gehouden,