is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leidend karakter zoowel ten opzichte van ouderwijzere als van schoolbesturen, tusschen wie zij ook gei'ezen geschillen moesten trachten te vereffenen.

De behoefte aan eene lijst der boeken, voor de Chr. Nat. Scholen geschikt, deed zich langzamerhand gevoelen, daar de bestaande allengs verouderd en onvolledig geworden was. Gelukkig sloeg eene commissie uit de Chr. onderwijzersafdeeling »Franeker en Omstreken", n.1. de H.H. J. C. de Puy, W. H. Yerlaan, J. Ph. Zuydam, A. C. W. Scheffer, W. K. H. Magendans en J. H. v. d. Hoeven in 1883 de handen aan het werk en mocht het genoegen smaken, eene «Boekenlijst voor de Chr. Scholen" samen te stellen, die bleek, geheel aan de eischen des tijds te voldoen.

HOOFDSTUK LXIV.

Een stout burgemeester. — Uitvoering der schoolwet. — Het kruisbeeld van Slenaken. — Wijziging der schoolwet.

Kort nadat de nieuwe schoolwet door de koninklijke goedkeuring was bekrachtigd, moest het ministerie-Kappeyne aftreden. Het werd opgevolgd door het ministerie van Lynden-Six. Door gebrek aan geld was het dit ministerie niet mogelijk, de wet op den vereischten tijd te doen uitvoeren. Den 9 Dec. 1879 verklaarde de minister van Binnenlandsche zaken in de Tweede Kamer, dat hij aanvankelijk acht millioen en bij volledige invoering der wet dertien millioen gld. 's jaars noodig zou hebben. Hierbij moest natuurlijk nog gevoegd worden het verhoogde budget op de gemeentebegrootingen voor schoolbouw, enz. enz., dat, niettegenstaande het rijk daarvan 30"/„ zou bijdragen, toch nog zeer zou vermeerderen.

I)e regeering toonde geen vriend te zijn van Chr. ouderwijs. Den 28 Nov. 1879 sprak minister Six het openlijk in de Tweede Kamer uit: »Ik betreur het, dat men geld inzamelt, om Christelijke Scholen te stichten." En er waren meer overheidspersonen, die zoo dachten. Tenminste in Sept. van 188Ü ontving de Hoofdcommissie der Vereen, v. C. N. S. een schrijven van haren agent in het kanton Sneek, Ds. F. J. P. Moquette, waarin deze meldde, dat in Juli een agent van politie hem namens den Commissaris inzage gaf van een schrijven van den Officier van Justitie te Leeuwarden, begeleidende een schrij-