is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en merkt gij 't nu wel, Broeders, dat de Pinkster-Geest nog onder ons is en werkt?" waarop de geheele vergadering inviel met het zingen van Psalm 72 : 11.

In datzelfde jaar 1882 werden ook de beginselen der Vereen, v. C. X. S. besproken, niet dooi' de leden dier Vereeniging in de eerste plaats, maar door hen, die de Vereeniging bestreden. Sommigen dezer meenden van de beginselen dier Vereeniging een verklaring te moeten geven, waarbij de strekking geheel in het algemeene, bijna zinledige zou vervloeien, terwijl weer anderen aan die beginselen eene zoo beperkte beteekenis hechtten, dat er nauwelijks plaats kon gelaten worden voor Christenen, die op kerkelijk terrein niet volkomen eenstemmig denken. De Hoofdcommissie der Vereen, v. C. N. S. meende zich in dezen strijd niet te moeten mengen. De beginselen der Vereeniging, uitgedrukt in art. 1 van hare statuten, hadden reeds meer dan twintig jaren aan zooveel verschillende aanvallen blootgestaan, dat de Hoofdcommissie ze genoeg gevestigd achtte, om nog verder de stormen te kunnen verduren. Zij wenschte evenwel, dat, wie de Vereeniging en hare werkzaamheden meenden te moeten bestrijden of te beoordeelen. zich dan ook de moeite van het historisch onderzoek wilde getroosten, opdat zij met kennis van zaken konden spreken. Eu om hen in dat historisch onderzoek behulpzaam te zijn, bracht de secretaris der Vereen, v. C. X. S. in het 20"' jaarlijksch verslag dier Vereen. (1882) op blz. 13—17 het een en ander daaromtrent in herinnering.

In de algem. verg. der Vereen, v. C. X. S. werd eene commissie benoemd, met opdracht om »eene zakelijke, duidelijke en practische omschrijving van het doel van het Chr. Nat. volksonderwijs te geven." Deze commissie bestond uit de heeren Dr. .T. W. Gunning, A. Meyer, Ds. H. Pierson, H. Bij Ie veld en Dr. J. Woltjer, die weldra haar gewichtige, maar niet gemakkelijke taak aanvaardde. Dr. J. W. Gunning trok zich evenwel later uit deze commissie terug. Dr. J. Woltjer nam, op uitnoodiging der commissie, het ontwerpen en samenstellen der gevraagde omschrijving op zich en had het in Juni 1887 voltooid. In datzelfde jaar zag zijn arbeid bij den uitgever J. A. Wormser onder den titel: Wat is het doel van het Chr. Nat. schoolonderwijs ? het licht.

Deu 14 Maart 1884 was ook Groens echtgenoote, E. M. M. van der Hoop, overleden. Den 3en Juni van dat jaar werd op de begraafplaats 7'er Navolging bij 's-Gravenhage ter gedachtenis aan Groen en zijne gade