is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ving b.v. aan feestgaven ruim 12000 gld., terwijl de kas van den penningmeester der Yereeniging met 21000 gld. gestijfd werd.

HOOFDSTUK LXVII.

Hermanus Pieter Mitze en Nicolaas Mattheus Feringa.

Aan den avond van den Hervormingsdag (31 Oct.) van 1885 overleed te Amsterdam in zijn Heer en Heiland de verdienstelijke onderwijzer Hermanus Pieter Mitze. Den 24 Juli 1835 was liij te 's-Gravenhage uit Godvreezende ouders geboren. Zijn eerste onderwijs ontving hij op de Diaconieschool der Ned. Herv. Gem., waar men weldra in den stillen, ingetogen knaap een meer dan gewonen aanleg ontdekte. Yan het hoofd der school, den heer J. P. Schaberg, ontving hij zijne opleiding tot hulponderwijzer. Nadat hij met goed gevolg zijn examen had afgelegd en bij Ds. I). J. Molenaar belijdenis des geloofs had gedaan, moest hij in den krijgsdienst treden. Hij werd hierdoor echter niet verhinderd, zijne studie bij te houden, zoodat hij op zijn tijd de akte van hoofdonderwijzer verwierf en reeds op 24-jarigen leeftijd als hoofd der school voor haveloozen werd aangesteld. Het volgende jaar, den 22 Aug. 1860, trad hij in het huwelijk met mej. K. Keizer uit Assen, welke echt met de geboorte van een dochter gezegend werd. Xa 2'/.2 jaar te Utrecht werkzaam te zijn geweest, kreeg hij eene benoeming tot hoofd der eerlang te openen Chr. school te Makkum, welke benoeming hij aannam. Hij maakte zich van dien tijd af naam door zijne opstellen in het Maandblad voor Chr. Opv. in school en huis, door zijne lezingen in het belang van het Chr. onderwijs, door zijn optreden in vele vergaderingen, enz. Yan Makkum trok hij als hoofdonderwijzer naar Hoogeveen, waar hij de akte van godsdienstonderwijzer verwierf en hij wekelijks een blaadje uitgaf ter bestrijding van een ander in dienst der moderne beginselen staand blaadje. Xa een gezegenden arbeid te Hoogeveen kreeg hij eene aanstelling tot hoofd der 2'' Chr. Armenschool te Amsterdam (Groote Wittenburgeretraat), welke hij zich liet welgevallen. In 1869 aanvaardde hij zijn nieuwe Intrekking. Xiet als onderwijzer deed hij te Amsterdam alleen dienst, ook als hulpprediker trad hij er meer dan eens in onderscheidene kerkgebouwen op. Toen den 1 Mei 1872 Barnabas werd opgericht, werd