is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomst niet door onze kracht is verkregen, maar ondanks onze menigvuldige afdwalingen en dwaasheden, door de kracht onzes (iods, den God onzer vaderen, die de gebeden Zijns volks in verhooring doet gaan." (blz. 105).

De anti -re volutionnairen zouden niet lang zulk een gewichtigen invloed op den gang van 's lands zaken behouden, als ze in 1888 verkregen hadden. Reeds bij de verkiezingen van 1891 kreeg de liberale partij de meerderheid in de Tweede Kamer, hetgeen de optreding van 't ministerie Yan Tienhoven-Tak van Poortvliet (1891—1894) ten gevolge had. Wat men iu de eerste plaats van dit Kabinet verwachtte, was een afdoende regeling van het kiesrecht. Eene wet voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer, door den minister Tak van Poortvliet ingediend, bracht verdeeldheid in de partijen zelve teweeg. Velen oordeelden, dat de minister niet binnen de perken der grondwet was gebleven, of vreesden voor eene te groote uitbreiding van 't getal kiezers. Toen daarop 't amendement-De Meyier door een deel der liberalen en anti-revolutionnairen en bijna alle Katholieken was aangenomen, nam de minister zijne wet terug. De Kamer werd nu ontbonden, maar de nieuwe verkiezingen vielen ten nadeele der regeering uit, die daarom aftrad en door 't ministerie Roëll-Van Houten werd opgevolgd, 't welk in 1896 een ontwerp ter regeling van het kiesrecht mocht aangenomen zien.

HOOFDSTUK LXXV.

De „Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs."

Mocht men dus verwachten, dat het bijzonder onderwijs door de nieuwe onderwijsregeling zich beter zou ontplooien, door den strijd, die op kerkelijk gebied gevoerd werd, werd deze ontwikkeling in het eerst tegengehouden. A\ el riep men: »de Kerk er buiten, maar in den vorm van een ontslag werd het velen onderwijzers al spoedig duidelijk gemaakt, dat de Kerk er wel degelijk in was. Van weerszijden leverde men de mannen uit, die men meende, niet meer noodig te hebben.

De vergadering der Vereen, v. C. N. >S., in 1887 te Amersfoort