is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tionaal losgelaten, en zich te vereenigen met allen, die aan Groens leuzezich houden: Christelijke volksopvoeding eeu nationaal, maar ook eert kerkelijk belang."

Na dit openingswoord werden de afzonderlijke artikelen van het den 1 October door de voorloopige commissie opgestelde concept-reglement behandeld. Men kon het echter niet verder brengen dan tot de zes eerste artikelen, 't Was reeds 's middags half vijf geworden en met een korte pauze was men van 's morgens half elf bijeen geweest. Men besloot dus de verdere behandeling van het reglement tot een nader bijeen te roepen vergadering uit te stellen. Vóór de bijeenkomst echter gesloten werd, stelde T)r. Gr. J. Yos Az. de volgende motie voor:

»De vergadering constateere, dat de Yereeniging voor Christelijk Volksonderwijs gesticht is en zij verzoeke de voorloopige commissie tot de volgende bijeenkomst aan te blijven."

Deze motie werd bij acclamatie aangenomen, waarna de vergadering door Dr. G. .J. Yos Az. met het laten zingen van Gez. 99 : 3 en dankgebed gesloten werd.

De volgende bijeenkomst had plaats op Donderdag 27 Nov. in de zaal Caleilonia te Rotterdam. Tengevolge van de buitengewoon strenge winterkoude en wellicht ook van de verslagenheid in Nederland, veroorzaakt door den dood van Z. M. Koning Willem III, was de opkomst geringer dan bij de eerste vergadering. Na opening door Ds. Theesing op de gebruikelijke wijze, sprak Ds. H. Malcomesius wederom een woord ter inleiding, waarin hij o. a. wees op de handelwijze van het Bestuur der Chr. School te Maasland, dat eden hoofdonderwijzer dwong zijn ontslag aan te vragen, van wien bekend was, dat hij zich bij onze vereeniging had aangesloten, terwijl men zich zelfs niet stoorde aan de Hoofdcommissie voor C. N. S., zonder wier toestemming dat schoolbestuur geen onderwijzer ontslaan mag."

Vervolgens werden de nóg overgebleven artikelen in behandeling genomen. Nadat door wijzigingen 6n amendementen het oorspronkelijk getal artikelen van 14 tot 17 was uitgebreid, werd het reglement en bloc aangenomen.