is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y>Art. 2. Het Symbolnm Apostolicnni kan gerekend worden het geloof der Chr. Kerk uit te drukken en is de toetssteen voor hetgeen al of niet Christelijk moet worden geacht.

»I)e bijvoeging: in den zin, die door de Kerk onzer Vaderen blijkens hare Belijdenisschriften daaraan gehecht is, — achten wij noodig, om daarmede te doen uitkomen, dat wij den zin niet moeten zoeken in een of anderen schrijver uit den ouden of nieuwen tijd, waarin de Doleereude Kerk haar kracht zoekt, maar in de Belijdenisschriften zelve. Aan hetgeen de Kerk belijdt, wenschen wij ons te houden en dus gebruik te maken van het licht, waarin zij het Apostolisch Christendom plaatst."

De nieuwe vereeniging begon met 200 leden. Dat getal klom achtereenvolgens tot 750, 870, 1100 en het bedraagt thans in 1896, ongeveer 1200, terwijl de opbrengst der Oraujecollecte allengs toenam. Het aantal bij de Vereen, v. C. Volksonderwijs aangesloten scholen bedraagt nu reeds een 62. Om de twee maanden wordt vanwege de Vereeniging een blaadje uitgegeven: Ons School blaadje genaamd, terwijl zij voor hare rekening eenige kweekelingen aan de Chr. Normaalschool te Nijmegen hunne opleiding deed ontvangen.

In het 31e jaarlijksch verslag der Vereen, v. C. N. S. werd op blz. 6 gezegd, dat de Hoofdcommissie dier vereeniging niet in het publiek tegen de vereen, v. Chr. Volksonderwijs was opgetreden, ook, «omdat door de oprichting dier vereeniging wordt voorkomen, dat de krachten van die mannen, die tot nog toe een hart hadden voor de Christelijke School, maar die zich op het ruime standpunt onzer vereeniging niet meer thuis gevoelden, en alleen in eene Hervormde vereeniging heil zien, voor het Christelijk onderwijs verloren zouden gaan."

Hoe men over deze woorden, alsmede over hetgeen door de oprichters der nieuwe vereeniging tot verdediging hunner pogingen i» aangewend, ook moge denken, toch was het eene verblijdende zaak, dat, waar men meende niet meer samen te kunnen werken, de verdeeldheid geen schade aan het Christ. onderwijs toebracht, maar dat de scheidende broeders door middel van een nieuwe vereeniging niet alleen bleven pleiten voor de Christelijke school, maar ook voor de belangen van het Christelijk onderwijs nog velen wonnen,, die tot dusver nog van verre hadden gestaan.