is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 8 Dec. 1889 bepaalde, dat na 1 Jan 1893 in alle scholen (dns wilden ze de subsidie niet verliezen, ook in bijzondere) onderricht moest gegeven worden in het vak, genoemd onder letter j van ait. 2 dier wet (vrije- en orde-oefeningen). Dat was een donkere wolk voor onze bijzondere onderwijzers, met recht een zwaard van Damokles genoemd, want weinigen bezaten de akte gymnastiek en luid men die niet, dan niocht niemand onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen geven, of men moest een diploma voor vak j bezitten. Er werden in vele plaatsen cursussen opgericht voor vak j en, van den nood een deugd makende, toog oud en jong aan den arbeid, om zich te bekwamen in de voor de jeugd zoo onmisbaar en zoo nuttig geachte oefeningen. Men onderwierp zich aan het examen en, was het gelukkig, dat de meeste ijverige oefenaars na allerlei eigenaardige toeren het zoo zeer begeerde diploma verkregen, nog gelukkiger was het, dat er in het laatst van 1892 (30 Dec.) bij K. besluit bepaald werd, dat tot 1 Jan. 1897 uitstel werd verleend om vak j in school te onderrichten. En in het laatst van 189b werd door de regeeiing vastgesteld, dat voor de bijzondere scholen de verplichting, om de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek te onderwijzen, als voorwaarde voor het verkrijgen van rijkssubsidie verviel, zoodat dus het vak feitelijk facultatief werd gesteld.

HOOFDSTUK LXXVII1.

Geen „Bond", maar eene „Unie".

Onder redactie van den heer J. Spoelstra van Sneek was in 1890 een blaadje verschenen, Vooruit genoemd, dat bedoelde een orgaan voor bijzondere ondertejzer* te zijn, waarin die onderwijzers elkander nuttig bij hun studie konden wezen en waardoor zij elkander konden steunen bij de behartiging van hun belangen. Een gevolg van het streven van Voorint was, dat de ( hr. onderwijzers het plan opvatten, een Boml van christelijke Onderwijzers te vormen, welke ten doel zou hebben, den toestand van den onderwijzersstand te verbeteren, door de hoofden van scholen, schoolbesturen en vereenigingen op misstanden te wijzen en op wegneming daarvan aan te dringen. Men besloot bij gelegenheid van de algemeene vergadering der Chr.