is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK LXXX.

De veertigste vergadering. — Het Unierapport. — Een Paedagogische vereeniging en een nieuw Pensioenfonds.

In 1894 werd door de Vereeniging van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland haar 40e algemeene vergadering gehouden. Jammer, dat die samenkomst een diepgaand verschil van inzichten vertoonde, bij de behandeling der statuten, zoodat zij bij velen lang in minder gezegend aandenken zal blijven.

Art. 12 der Statuten van de Vereeniging luidde:

»Ifet Hoofdbestuur der Vereeniging bestaat uit negen leden, allen gevestigde hoofdonderwijzers, die uit hun midden een Voorzitter, een Viee-Voorzitter, een len, een Secretaris en een Penningmeester benoemen. Jaarlijks treden volgens rooster drie der leden van het Hoofdbestuur af, welke bij de eerste aftreding wel, bij de tweede echter niet herkiesbaar zijn."

Dat artikel werd door velen als niet meer passend voor de tegenwoordige toestanden beschouwd. Zij meenden, dat niet alleen gevestigde hoofdonderwijzers, maar ook onderwijzers met of zonder hoofdakte zitting moesten kunnen verkrijgen in het Hoofdbestuur. Allen waren leden, allen betaalden evenveel contributie, daarom moest er ook ten opzichte der verkiesbaarheid voor het Hoofdbestuur geen onderscheid gemaakt worden en moest er gelijk recht voor allen zijn. De voorstellen der afdeelingen Amersfoort, Hoogeveen en Dordrecht werden, wat de eerste alinea betreft, met 260 tegen 216 stemmen aangenomen, zoodat bepaald werd, dat het Hoofdbestuur uit negen leden zou bestaan; de beperkende bepalingen vervielen dus. Daarna moest nog de wijze van aftreding der Bestuursleden vastgesteld worden. Daaromtrent werd bepaald: «Jaarlijks treedt volgens rooster één lid af, dat niet terstond herkiesbaar is." Het nieuwe art. 12 zou dus luiden:

»Het Hoofdbestuur der Vereeniging bestaat uit negen leden, die nit hun midden een Voorzitter, een Vice-Voorzitter, een eersten Secretaris, een tweeden Secretaris en een Penningmeester benoemen. Jaarlijks treedt volgens rooster één lid af, dat niet terstond herkiesbaar is." — Dit veranderde art. 12 werd aangenomen met 334 tegen 148 stemmen. De wijziging was dus aangenomen, maar dreigde al aanstonds