is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herv. Gemeente, als lid van het Class. en van het Prov. Kerkbestuur deed hij nog al eens van zich spreken, tot de kerkelijke strijd in 188G hem drong, zich terug te trekken.

«Voor wat zijne kennis van de theologie betreft, had hij veel te danken aan zijn omgang met den Garderschen predikant Ds. Fabius. Met de zonen van dezen leeraar, den Inspecteur van het Lager Onderwijs en den Hoogleeraar, bleef hij steeds vriendschap onderhouden. Eens waren deze mannen — evenals Prof. Lamers e. a. — zijn leerlingen.

»r>at De B. gewaardeerd werd, bleek o. a. bij zijn 40-jarig jubileum, toen o. a. Baron van Dedem en Jhr. Mr. Yan Asch van Wijk hem persoonlijk kwamen geluk wenschen. Yoor zijn ijver in politieke aangelegenheden ontving hij van Mr. Groen van Prinsterer betuigingen van ingenomenheid."

Na drie maanden ernstige krankheid overleed hij, nalatende eene vrouw en acht kinderen. In zijne geboortestad Harderwijk werd hij begraven.

Als onderwijzer der »oude garde" hebben wij ook thans te betreuren Huibertus Johannes Lemkes. Den 16 Februari 1828 te Dordrecht geboren, genoot hij zijne opleiding op eene kostschool te Bergen op Zoom en kwam in 1844 als kweekeling op het instituut van den heer K. Vermeulen te Alphen a. d. Rijn. In 1851 werd hij hoofd der Fransche afdeeling op de school van den heer IJsselman te Utrecht. Weldra ontving hij aanbiedingen uit Den Haag en Groningen, waaraan hij evenwel geen gehoor gaf. Toen in 1852 de heer IJsselman overleed, werd hij tot diens opvolger benoemd op een jaarlijkse!) salaris van f 2000 met vrije woning. Hij besloot echter naar Alphen terug te keeren, waar hij in 1852 voor eigen rekening een Christelijke school oprichtte. Een schitterende positie gaf hij dus prijs voor een onzekere toekomst, want de vrienden van het Christelijk Onderwijs te Alphen a. d. Rijn hadden hem geen andere vastigheid kunnen geven dan de belofte: «Zoolang wij te eten hebben, zult gij geen gebrek lijden." Zooals wij reeds meedeelden, sloot de heer Ijenikes in 1873 zijne school te Alphen, daartoe gedwongen door den vaccinedwang van regeeringswege.

In het tijdschrift Timothem werd vau Lemkes getuigd: »Voor onderwijzer was Lemkes a. h. w. geboren. Op dit gebied was hij een »self-made" man. Door eigen studie, niet aan eene kweekschool, heeft