is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zich al de kundigheden, waarin hij uitmuntte, eigen gemaakt. Fransch, Duitsch en Eugelsch en bovenal onze eigene schoone taal kende hij grondig en sprak hij vloeiend.... Zijne opmerkingen in de Leerschool, een tijdschrift voor aankomende onderwijzers in de jaren 1846 en '47, geven daarvan (n.1. van zijne overtuiging, dat geen onderwijs zonder opvoeding en geen opvoeding zonder Gods Woord mogelijk is) reeds blijk. Zijne bekroonde verhandeling: »Het onafscheidelijk verband van Onderwijs en Opvoeding" in 1855; de oprichting van liet «Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs" in 1857 en '58 en vooral de stichting van de sVereeniging van Christelijke onderwijzers in Nederland" in 1854 door hem en zijn vriend A. Meijer, strekken hiervan ten bewijze."

Na 1873 wijdde de heer Lemkes zich aan den arbeid in het Evangelie en schreef o. a. in het tijdschrift Timotheus belangrijke artikelen. Hij stierf op 69-jarigen leeftijd den Gen Januari 1897 en werd te Alphen a. d. Rijn begraven. Namens het Hoofdbestuur der Ver. van C. O. en O. in Nederland, werd ook aan deze groeve dooiden heer R. Husen Gode dank gewijd voor 'tgeen eenmaal liet Chnst. onderwijs van den ontslapene ten goede kwam.

HOOFDSTUK LXXXII.

Johannes van Noort. — Opheffing van openbare scholen.

Art. 33 der onderwijswet in 1897.

Nog een ander oudstrijder hebben wij op het terrein der Christelijke school te betreuren: den 19 Maart 1897 werd door den Almachtige Johannes van Noort van zijn zoo trouw verdedigden post afgelost. Zijn vader was, evenals hij, onderwijzer en bij dezen ontving hij dan ook zijn eerste opleiding, welke echter op den »Klokkenberg voltooid werd, waar hij met Klein en Van Munster een der eerste drie kweekelingen was. Hij volgde Vethake als onderwijzer aan de school op den Klokkenberg op en ontving als zoodanig een jaarlijksch tractement van 1<)0 gld. (zonder kost en inwoning) en gratis

verdere opleiding.

Den 6en April 1847 was, door de ijverige bemoeiingen van treiile H. d'Yvoy en eenige andere vrienden van het Chr. onderwijs te Nij-