is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Jong geslacht steeds in te prenten

Christenzin en Christendeugd;

't Hoofd te ontwikkelen, 't hart te leiden

Der ontvankelijke jeugd Is ons leven, ons genieten!

Blijde, vroolijk werken wij,

Vragend om de hulp des Heeren,

Dat Hij ons genadig zij.

Komt dan broeders, saatn gestreden!

Eu door hooger Macht geleid,

Saam gebeden, saam geleden

Tot des Heeren heerlijkheid !

Op de bergen is er hulpe:

Daar schijnt ons het hemelsch licht.

Voorwaarts in den Naam des Heeren,

Met den blik omhoog gericht!"

Overigens zijn er vele kwesties, die op het gebied van het Christelijk onderwijs luide om oplossing roepen. In welke betrekking moet de Christelijke school staan tot den Staat ? Moet men ijveren voor de vrije xchool voor heel de natie? Of is de facultatieve splitsing der staatsschool meer in overeenstemming met de beginselen van Gods Woord en beter geschikt, om de kinderen onzes volks onder de beademing des Evangelies te brengen ? Op welke wijze kan men een betere positie voor den Christelijken onderwijzer, die tot nu toe nog zoo wankel en onzeker is, verkrijgen? Door tusschenkomst van den Staat of op eenige andere wijze ? Nu wij in een toestand gekomen zijn, dat van de vier onderwijzers, die de hoofdakte verkrijgen, slechts één eene plaats als Hoofd kan bekomen, en dus de verklaarbare wenseh, hoofd van een eigen gezin te zijn, niet meer als vroeger iu de aanstelling tot Hoofd eener school bevrediging kan vinden, is de oplossing van de ssalariskwestie" werkelijk eene zaak, die voor de toekomst van ons Christ. onderwijs van hoog belang is. Van hoog belang, maar tevens uiterst moeilijk, waar van onvermogen sprake is; niet minder echter, waar aan onwil der Besturen moet gedacht worden, hoe treurig het ook zij, dat er zijn zouden, die het beginsel der H. Schrift, dat een arbeider zijn loon waardig is, verloochenen. Doch moge ook deze zaak hare oplossing vinden, van meer belaug blijft dan nog de kwestie van het Christelijk onderwijs zelf. De voortdurende strijd en het verschil van inzicht over vragen, die de zedelijk