is toegevoegd aan uw favorieten.

De borduurkunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lewis Day zijn getrokken, behouden bleven, zouden op die wijze de uitkomsten nader worden toegelicht door proeven ontleend aan onze nationale Kunstnijverheid.

Ook in deze vrije bewerking is het hoofdthema gebleven: te toonen, wat stofversiering, of borduurwerk, is, hoe zij tot stand komt, en wat er mede kan worden bereikt. De borduurkunst is er behandeld niet als liefhebberijvak, als een tijdverdrijf, maar als kunstambacht, in hare hoogste volmaking zelfs als kunst. Die grondgedachte wordt dan nader toegelicht door de illustraties: proeflappen van de verschillende soorten van steken, opzettelijk voor dit doel door mij geborduurd: kleine teekeningen in den tekst den bouw der steken verklarende: en eindelijk voorbeelden van fraai werk, oud en nieuw, om de artistieke toepassing dier steken te doen zien.

Van Hollandsch Kunstnaaldwerk is nog weinig gepubliceerd. Te welkomer was mij daarom deze gelegenheid om te doen uitkomen hoe krachtig deze tak van Kunstnijverheid, die oudtijds ten onzent zoo heerlijk heeft gebloeid, zich in de laatste jaren weder hier te lande heeft ontwikkeld. Dat ik het kon doen, dank ik, wat betreft de proeven van antiek werk, aan de welwillendheid, waarmede de Wel Eerwaarde Heer J. J. Graaf, president der bisschoppelijke commissie van het Museum voor Kerkelijke Kunst, Oudheid en Geschiedenis te Haarlem, alsmede de Heer