is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

virus lunare. Dc onderschuiving van kinderen. De kindennoorden. De koppelaareter Aeliantis. De liefde-verwekkende en de liefde-verdrijvende drankjes. Behandeling van het onvermogen. De wet tegen de vruchtafdrijving. De wet tegen het overspel. Oorzaken der talrijke vruchtafdrijvingen der Roineinsche vrouwen. Dc schoonheidsmiddelen en de reukwerken. De barbiers: koppelaars der manlijke prostitutie. De verfijningen der wellust. De aandoeningen der geslachtsorganen.

Blz. 180

AV e 11 c n en reglementen op de Prostitutie te Eo me. — Het wetboek voor het huwelijk door Romulus. De plechtige huwelijksvoltrekking der Patriciërs. Het huwelijk door verjaring en de onechtelijke samenwoning, oorzaken van het zedenbederf. De wetten op de prostitutie volgens het Komeinsche recht. De prostitutie als eerloos beschouwd. Dc burgerlijke docd vcor de lichtekooien en koppelaars. De vrouwen der Aristocratie vragen het licentia Stupri. Meening van Tacitus. Dc openbare baden, plaatsen van openbare prostitutie. De vermenging der seksen. Ongebondenheid der matronen. De edilen, opzichters der plaatsen van ontucht. De prostitutie in de circussen. Dc vectiyal, belasting der leno's en der vrouwen. Kleeding der meretrtees bij politieverordening voorgeschreven. De draagkoetsen

der groote courtisanen Blz. 194

De mannelijke Prostitutie. Verdorvenheid der Ces ars. — Het overspel van Ccsar. Hij prostitueert zich aan den Koning van Bythinië. Beschuldiging door Cicero in den Senaat uitgesproken. Leven van Ccsar door Suetonius. Oetavius, zijn ontuchtige jeugd. Dc prijs zijner aanneming tot kind door Oesar. Hartstocht van Oetavius voor maagden. Zijn onzedelijkheid en dwingelandij. Het feestmaal der twaalf gasten. Pamplilet tegen Oetavius. Tiberius. De intendance der wellust. De ontuchtige mysteriën van Caprea. Zijn gewoonten van pederastie. De schandjongens, aan wie hij zijn zusters prostitueert. Zijn overspelige betrekkingen met hooge patricische vrouwen in tegenwoordigheid harer mannen. Minnarijen met jonge koetsiers. Het Veetigal ex Captmis. Zijn paleis in een speelhol en lupanar veranderd. Claudius. Zijn wulpschc uitspattingen. Prostitutie van Messa-