is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude overleveringen eraan ontleend hadden, door een nog afschuwelijker koppeling het offer der schaamte van de vrouw met de dogma's van een monsterachtig naturalisme, dat alle hartstochten opwindt, door ze te vergoden; dat offer wordt een gewijd kerkgebruik van een zonderlingen en ontaarden eeredienst, en het aan eene ontuchtige priesterschaar betaalde salaris wordt als een offerande beschouwd aan hun goden.

Bij andere volken, eindelijk bij hen, die op de ladder de verhevenste plaats innemen, leveren nog de ellende en de ondeugd een geheele, tot de onderste laag teruggestooten, geduld, maar met eerloosheid gebrandmerkte klasse van ongelukkige vrouwen, voor wie de uitspatting en de schande een beroep zijn geworden, over aan de grove opwellingen der zinnen en haar onbeschaamde lusten.

Indien men de documenten betreffende de zeden der eerste beschaafde volken uit een physiologisch oogpunt beschouwt, kan men in het algemeen bij alle a priori twee klassen van vrouwen onderscheiden: de eene door het huwelijk bestemd tot de voortteling der soort en nagenoeg levende onder het nakomen der natuurwetten; terwijl aan de andere als werkkring aangewezen is, zich aan geslachtsverrichtingen van eene andere soort over te geven, waarvan het doel onvruchtbaarheid voor haar is, en voor de mannen overprikkeling der voorttelings-zinnelijkheid met al de verfijningen van den wellust. Het is bij deze, dat men de eerste oorzaken moet zoeken der venerische ziekten en die afdwalingen der zedelijke eigenschappen, waarvan de physische formule nog gevonden moet worden. De geschiedenis van dit gedeelte der pathologie is dus nauw verbonden aan die der prostitutie: de wonde der Oostersche rassen en de noodlottige geesel van de toekomstige geslachten, die op ons voorbeeld waar-