is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnlijk de veiligheidsklep der menschelijke hartstochten ervan zullen maken en de zedelooze bewaarster van de openbare zedelijkheid.

Eenige geschiedschrijvers en wijsgeeren der oudheid hebben den godsdienstigen oorsprong der prostitutie verklaard door den angstvalligen geest der menschen. Zij toonen ze ons, den toorn der hemelsche machten trachtende te bevredigen, door haar de eerstelingen te offeren hunner oogsten, vruchten en kudden, totdat voor hun oogen mannen optreden, die zeggen dienaren der goden op de aarde te zijn. Als priesters eischen zij van hen voor hunne altaren offeranden en gaven. En, misbruik makende van hunne onwetende lichtgeloovigheid, blazen zij hen in, dat de goddelijke goedertierenheid hun deelachtig kan worden door de gewijde prostitutie hunner dochters, wier maagdelijkheid het monopolie is, dat wettig toegestaan wordt aan de ingewijden en wachters der tempels. Van toen af vingen die geheimzinnige ceremoniën aan, waarin de prostitutie de rol van grondwettige leerstelling van den eeredienst gaat spelen, in tegenwoordigheid van wonderlijke afgodsbeelden, die uit hout of steen vervaardigd van het mannelijk organisme slechts het mannelijk voorttelingslid bezitten.

Op de gewijde prostitutie moest noodwendig de wettelijke prostitutie volgen, die als een bedrijf uitgeoefend wordt en wier eenige drijfveer geld is. Zij zette het werk der verdorvenheid, door de godsdienstige prostitutie begonnen, voort, maar met minder weerklank ten opzichte van de openbare gezondheid. Met haar ziet men wel mannen en vrouwen zich aan al de buitensporigheden der wellust overgeven; maar het menschelijk wezen is niet meer in het ziekelijk hypnotisme gedompeld der mysteriën van Isis en Belphégor,