is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zameling van recepten naar klassen gerangschikt uit het tijdvak van Dai-do, werd omstreeks het jaar 808 van onze tijdrekening geschreven.

In dit tijdperk besloot keizer Heizei Tenno, daar hij in zijn land meer en meer de Chineesche geneeskundige wetenschappen ingevoerd zag, al de voor Japan geschikte grondbeginselen der geneeskunde in een boek te verzamelen.

Hij belastte met dit werk zijn beide geneesheeren A-be Ma-nao en Idzu-mo Hiro-sada. Maar het handschrift raakte zoek, en werd eerst in 1827 in een tempel op een eiland der provincie Bungo teruggevonden. Dit manuscript, door Bude uitgegeven, en waarvan de lezing zeer moeilijk was, aangezien het in de oude Japansche taal geschreven is, was bijna geheel onbekend bij de geleerde wereld, toen. een Japansch geneesheer, Dr. Kayama, leerling van Dr. Scheube, aan zijn ouden leermeester de vertaling der hoofdstukken zond, betrekking hebbende op de syphilis. Als uitlegging laat deze vertaling niets te wenschen over, want Dr. Kayama heeft zich voor de moeielijke passages van de medewerking van geleerde Japansche landgenooten verzekerd.

Hoofdstuk 94 luidt als volgt:

Kuta-thine-kasa, d. i. het doorbreken van een der liezen In de dwarsliggende plooi, tussehen de dij en den onderbuik gelegen, vertoonen zich ontsteking en opzetting vergezeld van hevige pijnen en koortsen. Na eenige dagen ontstaat ettering: het gezwel breekt door, en er vloeit etter uit.

Ma ra-kasa-h yam ij d. i. aan uitslag gepaard gaande ziekte der roede. In den aanvang opzetting als een gerste-korrel groot, en pijnen. Na enkele dagen verzwering en uitstorting van etter.

Fuse kasa. De huid der roede, de plaats van den uitslag, bevat water; een verschijnsel, dat vooral in den zomer zich vertoont. De roede is gezwollen en veel dikker geworden. De opzwelling strekt zich over d« geheele roede uit, en men kan den eikel niet zien. Uit de huid vloeit etter.