is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is waarschijnlijk, dat de ouders, door het gewijde karakter aan dit soort lichtekooien toegekend, zonder weerzin hun schoonste dochters, door deze roeping medegesleept het vaderlijk huis zagen verlaten, om in dit seminarie binnen te treden, vanwaar de vrouwen, die boven de jaren waren, zonder schaamte in de maatschappij konden terugkeeren; want er bestaat geen misdaad, die door de tusschenkomst der goden niet geheiligd kan worden, geen deugd, die zij niet verachtelijk kan maken. Het begrip van een absoluut wezen is in de handen van priesters, die er misbruik van maken, de vernietiging van elke zedenleer.

„Ei bleef den Brahmanen slechts een schrede over, om de instelling tot de laatste volkomenheid te voeren. Dit was den bevolkingen te overreden, dat het den goden aangenaam, dat het eervol en heilig zou zijn, bij voorkeur een Bayadere boven elke andere vrouw te huwen, en als een bijzondere gunst naar het overschot van hun uitspattingen te dingen.

„Ei zijn minder uitgelezen troepen in de groote steden voor het genot der rijken, en anderen voor hunne vrouwen. Maar men kan van welken godsdienst, van welke caste men ook zij, ze laten roepen. Er bestaan zelfs ambulante troepen door oude vrouwen aangevoerd, die, leerlingen van deze seminaria, op het eind directrices worden. (')

„Op de eentonige en snelle klanken der tam-tam raken de Bayaderen, verhit door de begeerte om te behagen en door de geuren, waarvan zij voorzien zijn, eindelijk geheel buiten zich zei ven. Haar dansen zijn gebarenspelen der liefde. De voorstelling, de teekening, de houdingen, de maten, de

(1) Voorbeeld van den overgang der gewijde tot de wettelijke prostitutie.