is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reusachtige openingen neerlegden, die in zijn buik gemaakt waren. De slachtoffers, die dus Moloch aangeboden werden, waren gewoonlijk huisdieren, maar somtijds ook kinderen. Het voetstuk van het standbeeld rustte op een verbazend groot fornuis, dat men ontstak, om de slachtoffers bij een barbaarsche door de priesters der godheid uitgevoerde muziek te verbranden.

Zoodra de plechtigheid begon, en het metaal van het standbeeld gloeiend werd, gingen de geloovigen er om heen dansen onder het uitstooten van wilde kreten, terwijl zij zich aanstelden als waanzinnigen. Daarna pleegden zij, op een gegeven oogenblik, de meest schaamtelooze pederastie.

De mysteriën van den eeredienst van Baal-Péor waren, op de slachtoffers na, geheel gelijk aan die van Moloch. De god was aan de Midianieten voorgesteld nu eens door een reusachtig mannelijk lid, dan weer door een tweeslachtig standbeeld. Zijn tempel werd voor alle losbandigheid van mannen en vrouwen gebruikt en ook voor de prostitutie der jeugdige meisjes, die den god haar maagdelijkheid moesten afstaan, zoodra zij huwbaar waren.

"Volgens de beschouwingen van de archeologen en de toelichtingen van de Kerkvaders aangaande de mysteriën van Baal, herkent Pierre Dufour als grondslag van zijn eeredienst de gewijde prostitutie. En betrekkelijk de acoileten van de priesters van den god, voegt hij er aan toe: „het waren schoone jongemannen zonder baard, die zich de huidharen uittrokken en het lichaam met welriekende oliën wreven, om er in het heiligdom een schandelijken ontuchtigen handel mede te drijven. De vulgata noemt hen verwijfden (effeminati); in het Hebreeuwsch noemde men ze Kedesckim, d. i. heiligen of gewijden. Hun gewone rol bestond in het