is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

min of meei werkdadig uitoefenen der schandelijke mysteïiën. zij verkochten zich zelf aan de aanbidders van hun god, en legden op het altaar het salaris van hun prostitutie neer. Dit is evenwel nog niet alles, zij hadden honden op dezelfde schanddaden afgericht, en de onreine opbrengst, die zij uit den verkoop of verhuur dezer dieren trokken, voegden zij ook als den prijs van den hond bij de inkomsten van den tempel. Eindelijk vielen priesters en gewijden elkander met messen aan, en overdekten elkander met insnijdingen en weinige diepe wonden bij zekere plechtigheden, die 's nachts in het diepst der heilige bosschen gevierd werden, terwijl de starren heur gelaat schenen te bedekken en zich uit schrik te verbergen; dan vielen zij verhit door de verdorvenheid en opgewekt door hun muziekinstrumenten door elkander in plassen bloeds."

„De verwijfden," zegt dezelfde schrijver, „vormden eene sekte, die hare kerkgebruiken en inwijdingen had, en waarvan de oorsprong klaarblijkelijk zich aan de rijke verscheidenheid vastknoopt van verschillende schandelijke ziekten, die het bloed der vrouwen vergiftigd hadden, en de gemeenschap met haar zeer gevaarlijk maakten: melaatschheid, bloedvloeiing en allerlei andere soorten.

„Niettegenstaande dit voegde men aan de verwijfden, om de inkomsten van den eeredienst te vermeerderen, een vereeniging van vrouwen toe, die zich ten voordeele van het altaar prostitueerden. Deze vrouwen, Kedeschott genaamd, hielden onder kakelbonte tenten in den omtrek van den tempel van Baal verblijf; zij maakten zich gereed tot de prostitutie door reukwerken te branden, liefdedranken te bereiden en op de muziek te spelen."

Na het tijdperk der gewijde prostitutie, vinden wij dezelfde