is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voldoen langs schandelijke en dierlijke wijze. De verdorvenheid verspreidde zich overal, en men trad de wetten der natuur met voeten. Er werd een man gevonden, die het eerst zijn gelijke nam in plaats van een vrouw en op wien hij, hetzij door geweld of door list, zijn beestelijkheid beging; aldus paarden twee individuën van hetzelfde geslacht op dezelfde slaapstede, en hadden zij geen schaamte over hetgeen zij deden, of hetgeen met hen gedaan werd. Op een dorre rots zaaiende, zooals men zegt, oogstten zij veel schande en veel kwalen voor weinig genoegen. Eenigen gingen zoover in de laatste verstomping van dit verworpen leven, dat zij zich met het staal de deelen afnamen, die hun het karakter van een man gaven, en dachten het toppunt van hun wellustige schande bereikt te hebben, door zich van de teekenen der mannelijkheid te berooven. Maar, terwijl zij hun toestand als jonkman wilden verlengen, bleven zij niet lang man maar werden een type gelijkvormig aan een twijfelachtig geslacht, dat hen weldra het kenmerk van hun oorspronkelijke natuur deed verliezen; zij wisten zelf niet meer, tot welk geslacht zij behoorden. De kracht der jeugd putte hen des te sneller uit; en terwijl men ze nog onder de aankomende jongelingen rekende, waren zij reeds grijsaards; er bestond voor hen geen tusschen-leeftijd. Aldus leidde de wellust, het eene genoegen in het andere zoekende, en steeds drijvende naar hetgeen het schandelijkst en het meest verdorven was, tot een niet te erkennen ondeugd, zoodat hun geen enkele soort van genieting onbekend bleef."

Die losbandigheid der mannen en vrouwen, welke zich aan den eeredienst der Oostersche goden overgaven, heeft niet nagelaten bij hen een zeker getal aandoeningen der geslachtsorganen te veroorzaken, die moeilijk zijn te specificeeren,