is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis terug. Daarna kunnen noch beloften, noch giften, hoe groot ook, haar weder in de armen van een vreemdeling voeren. Zij, die een elegante taille en schoonheid deelachtig zijn, verblijven gewoonlijk niet lang in den tempel, maar de leelijken blijven er des te langer, omdat zij niet aan de wet kunnen voldoen. Er zijn er zelfs, die daar drie of vier jaar blijven (l)."

De wijsgeeren en geschiedschrijvers hebben den oorsprong opgezocht van deze gewoonte om de maagdelijkheid der vrouwen aan den meest onzedelijken handel met vreemdelingen over te leveren, een gewoonte, die niet alleen bij de Babyloniërs bestond, maar ook bij alle volkeren van KleinAzië, die den eeredienst van Mylitta kenden. Men heeft dezen vorm van gewijde prostitutie toegeschreven aan de geloofsleer, bij alle oude volken van Azië verbreid, dat de eerstelingen van alle dingen aan de godheid gewijd moeten worden en dat, bijgevolg, de maagdelijkheid der vrouwen de godin der liefde moest toekomen. Maar, bijaldien dit een godsdienstig werk was, waarom noodigde men dan bij deze plechtigheid vreemdelingen, die langs officieusen weg verwittigd werden, dat zij geld moesten geven aan de meisjes, die hun hare maagdelijkheid aanboden?

Men heeft ook, om de ontmaagding der Oostersche meisjes uit te leggen, het denkbeeld geopperd van de onreinheid van het bloed, dat na het verbreken van het maagdevlies vloeit. Maar dit is een verklaring, die nooit door een authentieken tekst bewezen is geworden. Indien volgens de godsdienstige leerstellingen het bloed van den eersten bijslaap werkelijk als onrein werd beschouwd, waarom belastten de

(1) Herodotus. Lib. I. § 199.