is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij geheel naakt waren. En dit waren geen publieke vrouwen, die zich zoo vergaten; het waren de aanzienlijkste vrouwen zoowel als hare dochters."

De eeredienst van Mylitta draalde niet, zich over geheel westelijk Azië uit te breiden, in alle landen het beginsel der gewijde prostitutie met zich voerende en het geheim der openbare losbandigheid, die de volken met geestdrift onder een verschillenden naam en met eenige wijzigingen naar hunne bijzondere gewoonten aannamen.

In Armenië, bij voorbeeld, had Anaïtis een tempel, waarvan de bijgebouwen bestemd waren voor de jonge meisjes van het land, die zich aan den eeredienst wijdden. De vreemdelingen werden in dit serail toegelaten, waar hun tegen eene vergoeding de gunsten der Armenische meisjes wachtende waren. Strabo voegt er aan toe, dat men zooveel mogelijk zorg droeg, den leeftijd, het voorkomen en den maatschappelijken stand der minnenden passend bijeen te voegen, om aan Anaïtis te behagen. Als zij een zekeren tijd in den tempel doorgebracht hadden, gingen de ouders hun dochters terughalen en huwelijkten zij haar des te gemakkelijker uit, als zij meer geluk gehad hadden in haar werkkring van priesteressen der liefde.

Wij weten, dat in Syrië en in Phenicië de godin den naam van Astarte of Assera droeg; evenzoo nam Phallou dien van Adonis, haar minnaar, aan, die het mannelijk element vertegenwoordigde, en van wien de eeredienst aan vrouwen werd voorbehouden, totdat Astarte in hare standbeelden de dubbele geslachts-kenteekenen van den man en de vrouw aangenomen had. Op de nachtelijke feesten van de goede godin nam de prostitutie een karakter van priapismus en van nymphomanie aan, die onmogelijk te beschrijven zijn.

4