is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bidding was der geheimzinnige machten, die tot de voortplanting van de|soort strekken. Zij aanbaden de zon; en door al de volken der oudheid werd de zon als het beginsel van het vuur beschouwd; het vuur als het beginsel van de voortplanting; en de geslachtsorganen als het zinnebeeld van de godheid, die de natuur bevrucht. Al deze denkbeelden vermengen zich en geven aan dezelfde eerediensten het ontstaan.

De godsdienstige prostitutie werd in Egypte door de Chaldeeërs en door andere volken van Westelijk Azië ingevoerd ('). Het vurige gestel der Egyptische vrouwen leende er zich overigens evengoed toe als hare onverzadigbare inhaligheid, en hare verbreiding strekte zich des te gemakkelijker uit, daar zij in de priesters machtige en rechtstreeks belanghebbende bondgenooten vond. Deze vergoddelijkten dus de zon of Osiris, als den vertegenwoordiger van het manlijke geslacht en de aarde of Isis, als het beginsel der vrouwlijke natuur. Bij deze plechtigheden, zegt Pierre Dufour, droegen de priesteressen der godin de zinnebeeldige wan, die het graan en de zemelen ontvangt, maar die het eerste slechts behoudt en het tweede uitwerpt. De priesters van den god droegen het Sint Antonie's kruis of den sleutel, die de best geslotene sloten opent. Dat kruis of dien sleutel stelde het manlijk orgaan voor; de wan dat der vrouw. Men had nog het oog, met of zonder wenkbrauwen, dat in de attributen van Osiris naast den sleutel geplaatst werd, om de betrekking tusschen de beide seksen voor te stellen. Evenzoo droegen bij de feesten van Isis onmiddellijk achter de

(1) De Egyptenaren zijn van Aziatischen oorsprong. Door hun kenmerkende eigenschappen evenals door hun taal waren zij verwant aan de blanke bevolking van West-Azifi. Maspero.