is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De archeologen kunnen, als zij de steenen van het monument tellen, aangenomen dat deze pyramide eene hoogte van 147 meter heeft, zich rekenschap geven van het aantal vorstelijke gunstbewijzen, die de dochter van Cheops aan de onderdanen van haar koninklijken vader toestond.

De geschiedenis heeft ons de namen van vele beroemde lichtekooien van Egypte bewaard en voornamelijk die der stad Naucratis: laat ons Rhodopis aanhalen, die de pyramide van Mycerinus liet bouwen. Zij verwierf ter wille van hare schoonheid verbazende rijkdommen van haar talrijke minnaars, onder welke Charaxus van Mytilene, de broeder van de befaamde Sapho, genoemd moet worden; na haar was het Archidice, die haar gunsten op zoo'n hoogen prijs stelde, dat een fortuin noodig was, om ze te verwerven. In de aanteekeningen van Larcher vindt men aangaande deze vrouw de volgende anecdote: Een jonge Egyptenaar, die slechts een middelmatig vermogen bezat en smoorlijk verliefd op haar was, stelde voor een enkelen nacht harer liefde, al wat hij bezat, te harer beschikking. Archidice weigerde zijn aanbod. Onze verliefde smeekte in zijn wanhoop Venus hem in den droom de gunsten toe te staan, die de schoone hem in de werkelijkheid weigerde. Zijn wenschen werden vervuld, maar toen de inhalige lichtekooi de zaak vernomen had, daagde ze haar smachtenden minnaar voor de rechters, om betaling te eischen van den prijs van dezen wellustigen droom. De magistraten zonden hen terug, zonder het geschil te beslechten, terwijl zij aan de schoone Archidice wijselijk aanraadden, aan dezelfde godin te vragen, haar in den droom het geld te laten zien, dat zij van haar denkbeeldigen minnaar eischte.

De wettelijke prostitutie werd, zooals men ziet, ten allen