is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar bewijsstuk vinden voor de geschiedenis der prostitutie en van de syphilis in de oude tijden:

„Israël woonde te Sittim, waar hij zich weldra ging overgeven aan de ontucht met de dochters van Moab.

„Zij noodigden het volk op de offerfeesten, hun goden aangeboden, en zij aten met haar en aanbaden dezelfde goden.

„En Israël kleefde Baal-Péor aan: toen liet de toorn van Jehovah zich over hen gevoelen.

„En Jehovah zeide tot Mozes: Grijp al de hoofden des volks en hang ze, om mijn verbolgenheid te stillen, naar de zijde van de zon, opdat mijn toorn zich van Israël afwende.

„En Mozes sprak aldus tot de richteren Israëls: dat ieder diegenen zijner lieden doode, die aan Baal-Péor verknocht zijn.

„En ziet een der zonen Israëls brengt een Midianitische voor zijne broeders, welke op het gezicht van Mozes en van de geheele vergadering begon te weenen.

„Waarop Pinchas, zoon van Eleazer, toen hij dit zag, opstond, een lans nam, de kamer binnenging, waarin de man en vrouw waren, en hen beiden doodde.

„Dus werd de plaag van de kinderen Israëls afgewend, na 23,000 menschen getroffen te hebben (').

„De man van Israël, die gedood was geworden, heette Simri, zoon van Salus, vorst uit een huis der Simeonieten; de naam der vrouw, die gedood was geworden, was Casbi, dochter van Sur, hoofd van een stam der Midianieten.

„En Jehovah zeide tot Mozes: Doe den Midianieten den oorlog aan en verdelg hen, want zij hebben er ulieden eene

(1) In zijn brief aan de CorinthiCrs, Hoofdst. 10 vers 8, zegt Paul as: Laat ons geen hoererij plegen, gelijk eenigen van hen deden, en waarvoor 23,000 op een en denzelfden dag vielen.