is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen der steden en dorpen wassen beeldjes van hem, waarvan zij het monsterachtige lid naar welgevallen lieten bewegen, dat hij, volgens de mythologie, aan Juno, de godin van het kraambed, verschuldigd was.

De Grieksche Phallus stamde van den Assyrischen Phallus af, evenals de Priapus oorspronkelijk was uit Egypte. Evenals in die streken deden de ziekten, waaraan de mannelijke en vrouwelijke organen in hun buitensporige verrichtingen lijdende zijn, de Grieken goede en kwade geniussen veronderstellen, die al hunne gewaarwordingen bestuurden. De denkbeelden van een bizondere bescherming aan die bovennatuurlijke wezens toegeschreven door de priesters werden natuurlijk, evenals in Azië, het uitgangspunt van de gewijde prostitutie. Eerst was het de Phallus van het standbeeld of van den priester, die de meisjes ontmaagde als een offer, dat zij den mannelijken god verschuldigd waren ; daarna bedacht men den handel met het lichaam der meisjes, ten voordeele van de altaren en somtijds half ten voordeele van haar famielje.

Talrijke legenden zijn verhaald geworden, om de invoering van den eeredienst van Phallus in Griekenland te verklaren. Maar zij zijn weinig belangrijk, daar zij zich slechts bepalen tot de pederastie door de priesters der eerste stammen onderwezen, die zich in het land kwamen vestigen.

Na ze in haar schaamtelooze bizonderheden verteld te hebben, voegt Dulaure deze juiste overweging er aan toe: „Door deze ontuchtige verhalen, die de onzedelijkheid deitijden verraden, waaraan zij ontleend zijn, vermaakten de priesters het volk, en bedrogen zij het met de werkelijke aanleiding tot de invoering van den eeredienst van Phallus, alsof dergelijke logens den eeredienst meer voordeel aan-