is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid beschermen ter wille van de openbare gezondheid. „Want," zegt P. Dufour, „men kon daar geen gevaar oploopen, daar het doorzicht van Solon een apotheek aan zijn stichting toegevoegd had" — eene meening, die door deze aanhaling van den wijsgeer Eubulides versterkt wordt: „Bij deze mooie meisjes kunt gij voor enkele kronen genoegen koopen en wel zonder het minste gevaar." De geheime prostitutie bood dus reeds gevaar aan.

Om zich een denkbeeld te vormen van de waarde deistichting van Solon, moet men nagaan hoe de zeden te Sparta waren; waar de wettige prostitutie niet bestond. Daar de wetten van zijn eersten wetgever alle vrouwen nagenoeg als gemeenschappelijk deden beschouwen en zij de schaamte bij de spelen der jeugdige Lacedemonische meisjes verbanden, traden de losbandigheden onder alle standen der maatschappij in de plaats der openbare ontucht bij andere volkeren bestaande.

Terwijl Lycurgus er slechts op bedacht was flinke soldaten te vormen, die alleen de africhting der krijgsoefeningen, der gymnastische spelen, als vereischten voor een krijgsman kenden of daarnaar streefden, had hij er niet aan gedacht het gedrag der vrouwen te regelen. Overigens hadden de vrouwen van Sparta, deugdzaam of ontrouw, slechts weinig invloed op die krijgsmannen, welke slechts de eer op het slagveld hoog hielden en daardoor vanzelf weinig vatbaar waren voor vrouwelijke verleiding.

Onder den invloed van deze denkbeelden heerschte in Sparta eene soort van prostitutie, die men vaderlandslievend zou kunnen noemen.

„De mannen," zegt H. d'Hancarville, „brachten bij het bed hunner vrouwen mannen met een flink voorkomen