is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om sterke en welgeschapen kinderen te krijgen." (*) Deze toestand van maatschappelijke prostitutie, die te Sparta heerschte, was het noodlottig gevolg van het ver-

(X) Deze soort van prostitutie is aan alle wilde volken eigen en is slechts een afwyking der prostitutie van de gastvrijheid. Aan deze volken, die weinig waarde hechten aan de ingetogenheid en de kuischheid der vrouwen, ontbreken zedelijke denkbeelden en gewoonten, die slechts verkregen worden door de samenleving. „Onder zekere stammen van Kamtschatka," zegt Sabatier, „beschouwen de mannen het als een onvermijdelijken plicht, als zij een vriend bij zich ontvangen, dezen het genot hunner vrouwen en dochters aan te bieden: en het zou een beleediging jegens zijn gastheer zijn, indien men deze beleefdheid van de hand wees."

Op de kust van Guinea, op enkele eilanden der Zuidzee en in vele andere streken der wereld hebben de inwoners de gewoonte vooreenige nietige geschenken hun vrouwen den vreemdelingen aan te bieden, die het land doortrekken.

De Laplander, beschaamd over zijn eigen misvormdheid, noodigt den gast uit, dien hij ontvangt, hom kinderen te verwekken van een minder zwakke en onvolkomeno soort.

Cook deelt mede dat de vrouwen van het eiland Paschen zich op het zelfde uur aan een menigte matrozen overgaven.

Bij de Jalofi, de Foelis, de Madingoos en andere Afrikaansche stammen zijn de negers zeer vereerd, indien de Europeanen bij hun vrouwen, zusters of dochters willen slapen. Zij bieden liaar dikwijls den officieren van de kantoren aan.

Te Juida wijdt men meisjes de fetisj slang, d. i. aan het genoegen der priesters. Deze gelasten in zekere omstandigheden een algemeene prostitutie om de goden gunstig te stemmen.

De eerste inwoners van Mexico leefden vrij met alle vrouwen tot den dag van het huwelijk.

De Illineezen, Irokeezen en andere volken van Zuid-Amerika breidelen zich niet in den omgang met vrouwen, die dan ook van een losbandigheid zonder weerga zjjn.

In Arabie ziet men op de groote wegen vrouwen, die zich den pelgrims, welke naar Mekka gaan, aanbieden, om kinderen te krijgen, aan wie een dergelijke omgang een reuk van heiligheid geeft. Sabatier.