is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuim de prostitutie te reglementeeren, en bewijst het nut der wetten van Solon uit een oogpunt van zedelijkheid en gezondheidsleer. Dit feit is door alle wetgevers begrepen geworden, en in dezen zin hebben dan ook de zedenleeraars uitspraak gedaan over dit belangrijk vraagstuk der gezondheid van het algemeen. Aldus heeft de heilige Thomas ook gezegd: „Verwijdert de publieke vrouwen uit de maatschappij en de losbandigheid zal haar door wanordelijkheden van elke soort verstoren. De prostituées zijn in eene stad, wat een riool voor een paleis is; neemt het riool weg en het paleis zal een onzindelijk en stinkend verblijf worden."

Indien men een misbruik niet kan keeren, dan moet men trachten het te beteugelen en de gevolgen ervan onschadelijk te maken.

§ III. De wetten op de prostitutie in Griekenland.

Indien men geneigd was Solon een buitensporige toegevendheid voor menschelijke zwakheid te verwijten en als onzedelijk de instelling der wettige prostitutie te beschouwen, zou het geheel der wetten op de zeden, waarvan hij de nakoming aan het gerechtshof der Areopagus opdroeg, voldoende zijn om hem te rechtvaardigen. Deze wetten waren de waarborg voor den huiselijken haard; zij brachten regel in een misbruik, om grootere te vermijden en organiseerden de prostitutie, om de losbandigheid te bestrijden.

Door de strengheid dezer wetten werd de gehuwde vrouw beschermd tegen de verleiding. Zij bleef rein te midden eener omgeving met alle wellustige buitensporigheden bezwangerd. En uit voorzorg bovendien werd zij gadegeslagen door overheidspersonen, gynécocosmes genaamd, die in het bizonder