is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was haar verboden de openbare tempels binnen te gaan, en met de matrones deel te nemen aan de plechtigheden van den eeredienst. Indien zij het deden, kon men haar evenals de overspelige vrouwen beleedigen, haar tooi afrukken, ze mishandelen door woorden en daden, mits men ze niet verwondde. Te Corinthe en te Athene evenwel konden de courtisanen als priesteressen deelnemen aan de feesten van Yenus. Maar hare tegenwoordigheid in de tempels werd als een goddeloosheid beschouwd (1).

De Wet op de Prostitutie, door Solon uitgevaardigd, was dus zeer streng voor de prostituées. In een zijner redenen beveelt Eschine dit artikel aan: „Wie zich de koppelaarster gemaakt zal hebben van een jongen man en een vrouw uit den vrijen stand, zal met den dood gestraft worden." Maar boete werd evenwel altijd in de plaats van de doodstraf gesteld, want de overtredingen werden altijd voor de rechtbank van de opzieners of der politie gebracht, die slechts lichte straffen kon opleggen. Als schadeloosstelling werden de boeten ruim toegepast op de overtreders niet alleen, maar dikwijls op de geheele corporatie, die erkend werd verantwoordelijk te zijn voor de vergrijpen door hare leden gepleegd.

gedicht van Amphicrates op de beroemde mannen, worden de volgende regels aan hem gewijd:

„Ik ben Abratonum, Thracische vrouw, die gebaard heeft,

„Waarop ik mij beroem, den grooten Themistocles van Griekenland."

(1) De beschuldiging van goddeloosheid was zeer ernstig en werd met de uiterste gestrengheid gestraft. De wet duidde niet voldoende het karakter der misdaad van goddeloosheid aan, en liet de deur open voor veel beschuldigingen, die slechts op feiten zonder waarde berustten en door particulieren wrok gestookt werden.