is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat' hebt gij daarop gedaan ? zullen zij dan vragen. Wij hebben haar vrijgesproken, zult gij zeggen. De eerbaarste vrouwen zullen verontwaardigd zijn, dat gij haar de burgerlijke en godsdienstige voorrechten zult laten deel en met Neera en hare dochter: de slechtste zullen toonen, dat zij al haar grillen mogen inwilligen, daar de wet en de rechters haar straffeloosheid waarborgt. Indien gij een onachtzaam of een zwak oordeel velt, zult gij er voor gehouden worden, schuldig te zijn aan de losbandigheid der beschuldigde, zoodat het oneindig beter ware geweest, haar in het geheel niet te oordeelen, dan haar vrij te spreken. Van stonde af zullen de lichte vrouwen een vrijpas hebben te huwen, wien zij begeeren, en haar kinderen toe te schrijven aan den eerste, dien zij ontmoeten zullen. Uwe wetten zullen zonder kracht zijn, en de liefkoozingen van een lichtekooi zullen haar alles doen verkrijgen, wat zij wil. Let op onze burgeressen en verhindert niet, dat de dochters van arme burgers uitgehuwelijkt kunnen worden. Nu toch verschaft de wet een voldoenden bruidsschat aan het meisje, hoe arm zij ook zij, mits zij van de natuur een voorkomen heeft verkregen, dat behaagt. Maar indien gij deze wet vertreedt, indien gij haar vernietigt, door Neera vrij te spreken, dan zal de eerloosheid der prostituées het deel worden der dochters van uwe burgers, die uit gebrek aan een bruidsschat niet uitgehuwelijkt kunnen worden, en de waardigheid der deugdzame vrouwen zal overgedragen worden op de lichtekooien, die ongestraft kinderen zullen kunnen hebben, zooals zij verkiezen, aan de offeranden zullen kunnen deelnemen, aan de mysteriën der tempels en aan alle eerbewijzen, waarvan een burgeres kan genieten. Dat een ieder van u zich dus bedenke, dat hij hier een uitspraak