is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing van saffraan en van andere planten. Maar velen onder haar gaven er eenvoudig de voorkeur aan een blonde in Germanië gekochte pruik te dragen. Evenals alle voorgaande en toekomstige prostituées namen zij haar toevlucht tot blanketsel; zij bedekten zich het gelaat met wit en rood om de gelaatskleur der jeugd na te bootsen; de ouden vulden de rimpels harer huid met vischlijm. De hetairen en de befaamdste dictériaden lieten zich beschilderen door artisten, pornotroplioi bijgenaamd, die de specialiteit beoefenden standbeelden te beschilderen evengoed als het gelaat der lichtekooien.

„De oude hetairen," zegt P. Dufour, „plaatsten zich als zij beschilderd en getooid waren aan een bovenvenster, dat op straat uitkwaam, vanwaar zij met een mirtetakje tusschen de vingers en dit als een tooverstokje of het langs de lippen bewegende, de voorbijgangers aanriepen. Hield een van hen stil, dan maakte de vrouw een bekend teeken door den duim met den ringvinger saam te brengen, waardoor deze met de halfgeslotene hand een ring vormden. Als antwoord op dit teeken hief de man slechts den wijsvinger deirechterhand in de hoogte, waarop de vrouw onmiddellijk verdween, om hem tegemoet te gaan!"

De koppelarij werd niettegenstaande de gestrengheid deiwet openlijk te Athene uitgeoefend. Als altijd waren het oude lichtekooien gewoon van de prostitutie te leven, die zich belastten jonge meisjes te verliederlijken en haar in de geheimen van het beroep in te wijden. Terzelfder tijd maakten zij liefdedrankjes klaar, en belastten zij zich als vroedvrouwen met bevallingen of liever met vruchtafdrijvingen (').

(1) In de samenspraak tusschen Socrates en Theetetes van Plato zien wij door Socrates, de zoon van de vroedvrouw Phenarete, aan zijn onder-