is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar alle hetairen en dictériaden van Griekenland zich kwamen vormen. De erotische dichters hebben ons het programma overgebracht van het onderling onderwijs, dat er gegeven werd: de kunst liefde in te boezemen, de kunst die te versterken en te onderhouden en de kunst er zooveel geld, als mogelijk is, van te trekken. Daar leerden zij de theorie en de praktijk der karakterloosheid en der verleiding: aanmoedigende houdingen, zuchten, ontuchtige lachjes, blikken vol smachtend verlangen en vol beloften, ingetogenheid en ongedwongenheid van het lichaam, spel der gelaatstrekken, onverschilligheid of hartstocht uitdrukkende, en verder elk vindingrijk overleg van de vrouw, die veroveren wil, alle physische en zedelijke overredingen, om het verlangen op te wekken, de zinnen aan te sporen, de driften voor vleeschelijke onreinheden te doen ontvlammen, ze te onderhouden en te voldoen.

De courtisanen van Athene genoten haar opvoeding te Corinthe. Maar zij vergenoegden zich niet al de kunstgrepen der coquetterie in werking te brengen, overspanning te veinzen, zich melancholisch te houden of de rol te spelen van slachtoffers der liefde. Om beter nog haar gevoelens te doen begrijpen aan hem, dien zij dachten te verleiden, lieten zij zijn naam naast den hunne schrijven op de muren van het Ceramicon.

Niettegenstaande de wetten van Draco op het overspel, bestond er een klein aantal gehuwde vrouwen, die zich aan de ontucht overgaven, en met de courtisanen wedijverden. Het loon voor hare gunsten was veel hooger dan dat der Grieksche dictériaden. En toch sleepte het bedrijf, op heeter daad betrapt, de doodstraf met zich of die der karwats naar de keus van den beleedigden echtgenoot. Het is waar, dat