is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huizen (tegos) of in stinkende krotten (kamaieunas), waar slechts de grond voor bed diende.

De vrije dictériaden werden onder de vrijgemaakte of onder de Grieksche meisjes der lagere standen aangeworven; over het algemeen kwamen zij uit Azië of Egypte. Het grootste gedeelte dezer vrouwen sleepte een ellendig bestaan voort, erger dan van haar, die in de dictérions thuis behoorden; zij werden door de koppelaars geëxploiteerd, van wie zij steeds min of meer afhankelijk waren, en zij hadden slechts te doen met visschers, matrozen en verder het schuim der bevolking. De meest door de uitspattingen, den ouderdom of de gebreken verliederlijkten hielden zich overdag schuil, en slopen 's nachts in de stegen der voorsteden of op de modderige paden der kerkhoven rond. Men noemde haar de wolvinnen. Zij stelden zich met enkele goudstukken, een weinig visch of wijn tevreden. Men gaf eenige drachmen aan haar, die een weinig voorkomen hadden en nog jong waren.

Naast deze ongelukkigen bestond een andere klasse van dictériaden, een soort van zwervende hetairen, die zeer in trek waren om haar schoonheid en de oorspronkelijkheid van haar geest. Hare eischen waren veel hooger dan die der anderen: zij exploiteerden zelfs met een zekere handigheid de onervarenheid der jongelieden en de belustheid der grijsaards. Zij kostten of een gouden stater (f 8.72) of een prijs van ruim f43.

In deze demi-monde en quart-de-monde van Athene waren eenige vrouwen, die door haar bedrijf een zekere vermaardheid kregen, welke door een bijnaam, aan een gewoonte of een bizonder gebrek ontleend, weergegeven werd. Zoo bestonden de hinde, de hen, de vlieg, de gebaarde, de geit, d