is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dan stelden zij roem er in een hof van aanbidders te vormen tot alle aristocratiën behoorende, in welks midden zij de elementen van overheersching vonden, waarnaar zij streefden. Zoo slaagden zij er in een overwegende rol te spelen in de geschiedenis der Grieksche beschaving. Hunne krachten bestonden, onafhankelijk van alle drijfveeren van zinnelijk genoegen, in het uitgelezene harer weelde en de scherpzinnigheid van haren geest, dat een buitengewone tegenstelling vormde met de eenvoudigheid, de kuischheid en de onwetendheid der gehuwde vrouwen. Aan deze de strenge plichten der echtgenoote en der moeder; aan gene de vermaken van het wereldsche, elegante en hartstochtelijke leven: de Grieksche zeden wilden het alzoo, sedert Pericles gedurende zijn dictatuur het voorbeeld gegeven had der vorstelijke mildheid en der onwettige liefdesverbintenissen, met hem al de beroemde mannen van zijn eeuw medeslepende: Sophocles, Euripidus, Aristophanus, Phidias, Callicrates, Zeuxis, enz. De hetairen waren de modellen voor de schilders en de beeldhouwers; zij juichten de dichters toe in den schouwburg en de redenaars in de academische vergaderingen. Zij waren het sieraad van alle feesten, van alle wereldsche plechtigheden, van alle militaire of burgerlijke bijeenkomsten.

Zij hielden haar hof in de tuinen van het Ceramicon; daar critiseerden zij de eenen, roemden de anderen, maar tevens het succes van allen aanmoedigende. Op de openbare wandelingen verschenen zij voortreffelijk door schoonheid en bevalligheid, op prachtige wagens staande, met de rijkste stoffen van het Oosten gekleed, schitterend en getooid als de onbeperkte heerscheressen van een dweepziek volk. „Haar bevallige geest," zegt Dufour, „schiep geoefend en